کلیدواژه‌ها = "مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی"
ارزیابی تاثیر دوره های آموزشی مشاغل تهیه و توزیع مواد غذایی بر عملکرد متصدیان و رعایت شاخص‌های بهداشت محیط

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4390-4397

سمیه دهقانی؛ حسین هاشمی عزیزلی؛ بهروز حبیبی فتح آبادی؛ ابوطالب حسینی؛ محدثه بلوردی