کلیدواژه‌ها = Water Use Efficiency
مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4220-4229

جواد درینی؛ علی اکبر کریمیان؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد حسین ایران نژاد پاریزی


Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3803-3813

عبدالرضا برجی آبادی؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمود احمدپور برازجانی


Evaluating the Environmental Efficiency of Iran Rapeseed Workers with Slack-Based Measure (SBM)

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2144-2153

محمد نوروزیان؛ سید مهدی حسینی؛ احمد اکبری