تاثیر شهرنشینی بر تخریب محیط زیست در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه تخریب محیط‌زیست، نابودی جنگل و بیابان‌زایی از مهم‌ترین مسائل کشورهای جهان است. از این‌رو، برای دستیابی به رشد‌ اقتصادی توأم با حفظ محیط‌‌زیست، لازم است به گسترش شهرنشینی بعنوان یکی از عوامل اصلی تخریب محیط‌زیست توجه بیشتری شود. در این مطالعه تاثیر گسترش شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی با استفاده از داده های بانک جهانی برای دو گروه از کشورهای توسعه-یافته و درحال‌توسعه از جمله ایران در سال های 2015-2006 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از مدل پانل با اثرات تصادفی در روش داده‌های تابلویی و به کمک نرم افزار Eviews 10 رابطه میان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن به عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست با رشد شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که علامت ضرایب تجربی مطابق با مبانی نظری و از نظر آماری نیز معنی‌دار‌ است. درنتیجه‌ سیاستگذاران و برنامه‌ریزان شهری در فرایند گسترش شهرنشینی لازم است، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست را مورد توجه قرار داده و مصرف صحیح انرژی را دراولویت قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تاثیر شهرنشینی بر تخریب محیط زیست در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه یافته

نویسندگان [English]

  • Ali Sayehmiri 1
  • roghayeh nazari 2
1 the member of board of Ilam university
2 ph.d student of esfahan University
چکیده [English]

Environmental degradation is undesired result of human actions and economic activities in the world today. It is one of the most important global issues that human societies, whether developed or developing countries are confronted with it. Therefore, countries need to focus on urban development in order to achieve continuous growth with environmental protection. In this study, the impact of urbanization on environmental pollution was investigated for 19 countries from 19 developed and developing countries including Iran, in 2006-2015.The data were extracted from the World Bank. For this purpose, by using the panel data method in Eviews software version 10, the relationship between carbon dioxide emissions as an environmental degradation index with urban growth, GDP per capita and energy consumption were tested. The results of the research indicate that, the sign of the coefficients is in accordance with the expected theoretical bases and are statistically significant. As a result, it is suggested that environmental projects should be taken into consideration by policymakers in order to reduce environmental waste in the urbanization process, and adopt policies to respond to urban demand, which in turn It will cause energy to be consumed correctly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Environmental degradation”
  • “GDP”
  • “urbanization”
  • “panel data model”
  • “energy consumption”