دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1399 
Rapid Catalytic Cracking of Municipal Waste with Simultaneous Hydrogenation to Produce Liquid Fuel

صفحه 2170-2179

بهادر ابول پور؛ حسین وحیدی؛ مرتضی ریاضی نژاد


رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس

صفحه 2187-2195

هدیه علیشیری؛ عاطفه تکلیف؛ حمید آماده؛ حمیدرضا ارباب؛ عسگر خادم وطنی؛ سیدحسین سجادی فر


ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس

صفحه 2196-2204

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی


ارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد با استفاده از شاخص‌های تراکم، تنوع و غنای گونه‌ای

صفحه 2268-2274

مریم کیانی صدر؛ فرزانه ایمانی؛ کبری مل حسینی دارانی؛ امیر عارفیان


تأثیر ید بر افزایش مقاومت به خشکی گونه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه زنی و رشد

صفحه 2387-2393

حمید سودائی زاده؛ صدیقه جعفریان؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد علی حکیم زاده؛ زهرا سهرابی زاده


مدلسازی جریان‌های دریایی در خلیج عمان با استفاده از مدل Mike3D

صفحه 2404-2412

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری