کاربست تلفیقی روش‌های ANP &TOPSIS در مکان‌یابی دفن پسماندهای ویژه و خطرناک (مطالعه موردی: استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

2 دکترای محیط زیست، دانشکده دکتری و محیط زیست ، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران

3 گروه مهندسی عمران، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف انتخاب مکان مناسب برای محل لندفیل زباله‌های خطرناک در استان قزوین صورت گرفت. ابتدا نقشه های منطقه مطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به‌روز شد. معیارهای مؤثر در انتخاب محل دفن با مطالعات کتابخانه‌ای و استاندارهای سازمان های مربوطه و جهانی و نیز بررسی شرایط منطقه و عوامل مؤثر با استفاده از پرسشنامه دلفی تدوین شد و با استفاده از ANP اولویت بندی شد. لایه‌های اطلاعاتی رقومی وارد GIS شدند و با انجام وزن‌دهی و ایجـاد تغییرات موردنظر بر روی لایه‌هـای اطلاعـاتی و در نظر گرفتن حداقل مساحت، مکان‌های مناسب جهت دفن پسماندهای ویژه تعیین گردیدند. مکان‌های به دست آمده بررسی شده، منــاطق نامناســب غربال‌شده و با استفاده از معیارها و محدودیت های به دست آمده و تطبیق با واقعیت زمینی و اعمال شرایط محیط طبیعی 9 سایت به عنوان بهترین مکان انتخاب شدند. بر پایه نتایج حاصل از روی هم‌گذاری لایه‌ها هیچ ‌یک از نقاط منتخب دارای ارزش یک نبوده و مکان‌های منتخب دارای حداکثر امتیاز 78/4 بودند. در نهایت با استفاده از نرم افزار TOPSIS اولویت بندی بین گزینه های مشخص شده صورت گرفت و سایت سوم به عنوان بهترین مکان برای مکان لندفیل معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application Combined Methods ANP& TOPSIS in Site Selection for Hazardous Wastes (Case Study: Qazvin Province)

نویسندگان [English]

  • Maryam kianysadr 1
  • Kobra Melhosseini Darani 2
  • Amir Arefian 3
1 Department of Environment, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Ph.D, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran,
3 Department of Civil Engineering. Shahryar Branch, Islamic Azad University, Shahryar, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to select a suitable location for the landfill site of hazardous waste in Qazvin province. The study area maps were first updated using satellite imagery. Effective criteria for landfill selection were formulated using the Delphi questionnaire and prioritized by ANP using library studies and standards of relevant and global organizations as well as assessing area conditions and effective factors. The digital information layers were introduced into GIS and weighting and modifications to the information layers and considering the minimum area were determined, suitable locations for landfilling of special waste. The obtained sites were screened, inappropriate references were screened and 9 sites were selected as the best site using criteria and constraints obtained and adapted to the ground reality and environmental conditions. Based on the results of the layers overlap, none of the selected points had a value of one and the selected locations had a maximum score of 4.78. Finally, using TOPSIS software, prioritization was made between the selected options and the third site was identified as the best location for the landfill site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Methods ANP& TOPSIS"
  • "Qazvin Province"
  • "Hazardous Wastes"
  • "Method Delphi"
  • "TOPSIS Method"