بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان شهرداری شهرهای استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان شهرداری‌های شهرهای استان یزد بود. به این منظور از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان شهرداری‌های شهرهای استان یزد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 276 نفر (208 نفر مرد و 68 نفر زن) از این افراد انتخاب شدند و پرسشنامه‌های نگرش، آگاهی و رفتار زیست محیطی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای، رگرسیون چندگانه، آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یکراهه انجام شد. نتابج پژوهش نشان داد که میزان آگاهی زیست محیطی کارکنان متوسط است اما نگرش و رفتار زیست محیطی آن‌ها از متوسط بالاتر است. تحلیل رگرسیون نشان داد هر دو متغیر نگرش و آگاهی زیست محیطی، پیش‌بین مثبت و معنی‌داری برای رفتار زیست‌محیطی هستند. علاوه بر این میزان تحصیلات کارکنان با نگرش زیست محیطی آنان رابطه داشت اما با آگاهی و رفتار زیست محیطی ارتباطی نداشت. کارکنان دارای تحصیلات بیشتر، نگرش زیست‌محیطی مثبت‌تری داشتند. میزان سابقه خدمت کارکنان نیز با رفتار زیست محیطی آنان رابطه داشت و کارکنان دارای 20-10 سال سابقه خدمت رفتار زیست محیطی بالاتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of environmental knowledge, attitude and behavior of municipal employees of Yazd province

نویسندگان [English]

  • Seyed Habib Jalai 1
  • sirous mahmoudi 2
1 graduate
2 Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the environmental knowledge, attitude and behavior of municipal employees. In this descriptive-correlational study, 276 employees (208 males and 68 females) were selected from Yazd city municipality staff using probability sampling method and completed researcher-made questionnaires of attitude, awareness and environmental behavior. Data analysis using one-sample t-test, multiple regression, independent sample t-test and one-way analysis of variance revealed that employees' environmental awareness was lower than average but their attitude and environmental behavior were higher than average. Regression analysis showed that both attitude and environmental awareness were positive and significant predictors of environmental behavior. In addition, the level of education of employees was related to their environmental attitudes but was not related to environmental awareness or behavior. The more educated employees had a more positive environmental attitude. Employees' job experience was also correlated with their environmental behavior and employees with 10-20 years of job experience had higher environmental behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Environmental Awareness"
  • "Environmental Attitude"
  • "Environmental Behavior"
  • "Education"
  • "Job Experience" and "Municipal employees"