وابستگی معیشتی مردم محلی به محصولات غیرچوبی ذخیره‌گاه جنگلی فندقلو اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

4 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

محصولات غیرچوبی به عنوان یک منبع مهم تولید درآمد مکمل برای خانوارها و همچنین به عنوان منبع مهم غذایی نقش مهمی در زندگی و رفاه مردم دارند. لذا، هدف اصلی این تحقیق برآورد کمی میزان برداشت، مصرف و سهم این محصولات در درآمد کل خانوارها و همچنین نوع محصولات غیرچوبی برداشت شده در جنگل‌های فندقلو استان اردبیل می‌باشد. 102 خانوار از 417 خانوار ساکن در سه روستای مورد مطالعه به روش نمونه‌برداری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان برداشت، مصرف، درآمد از محصولات مختلف غیرچوبی، درآمد از سایر منابع، سهم درآمد از محصولات غیرچوبی نسبت به درآمد کل خانوار برآورد شدند. عمده محصولات برداشت شده از جنگل شامل فندق، ازگیل، آلوچه، نسترن وحشی، گل‌گاوزبان، پونه، بابونه، قارچ وحشی و کاکوتی بودند. بالاترین میزان درآمد در بین محصولات برداشت شده مربوط به فندق به ارزش 23385 هزار ریال می‌باشد. میانگین سهم این محصولات در درآمد کل خانوار 11/7 درصد بود. میانگین رانت اقتصادی حاصله به ازای هر هکتار در سال و ارزش مورد انتظار زمین به ازای برداشت محصولات غیرچوبی به ترتیب برابر با 47/49 و 8/494 هزار ریال بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Livelihood dependency of local people on non-wood forest products (NWFPs) in Fandoglu forest reserves in Ardebil province

نویسندگان [English]

  • farshad keyvan behjou 1
  • asghar bagheri 2
  • Sajad ghanbari 3
  • Samar yousefi 4
1 Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebili
2 Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebili
3 Department of Forestry, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz
4 Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebili
چکیده [English]

Non-wood products as an important source of supplementary income for households and as a food source for them play an important role in people's livelihood and well-being. Therefore, the main purpose of this research is to estimate the harvest, consumption and share of these products in total household income as well as the type of non-wood products harvested in Fandoglu forest reserve of Ardebil. 102 households from 417 households in three villages were studied by random sampling. Harvest, consumption, income from various non-wood products, income from other sources, and share of income of NWFPs in total household income were estimated. The main harvested products from these forests were hazelnut, medlar, plum, rose, echium, pennyroyal, chamomile, wild mushroom, and ziziphora. Average share of these products in the total household income was 7.11%. The average economic rent per hectare per year and the land expected value NWFPs were 49.47 thousand Rials and 494.8 thousand Rials, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Ardebil Fandoglu forests”
  • “Economic rent”
  • “Local communities”
  • “Non-wood Forest Products”