ارزیابی آلودگی آرسنیک و فلزات سنگین در غبارات سطحی خیابان کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی نور گروه محیط زیست

چکیده

غبار سطحی خیابانی مهمترین مخزن و جاذب فلزات سنگین و آلاینده‌های دیگر سطح شهر است. این غبارات خیابانی به کمک رواناب به اکوسیستم‌های آبی و زنجیره‌های غذایی انتقال می‌یابند. این مطالعه با هدف بررسی ارزیابی آلودگی و ریسک اکولوژیک آرسنیک و فلزات سنگین در غبارات سطحی خیابان شهر تهران انجام گرفت. نمونه برداری از 15 ایستگاه منتخب این شهر در فصل تابستان انجام و پس از آماده سازی نمونه ها با دستگاه ICP-MS مورد آنالیز قرار گرفتند. میزان آلودگی عناصر در غبارات سطحی با شاخص‌های زمین انباشتگی، آلودگی، آلودگی تجمعی، فاکتور غنی شدگی و ریسک اکولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. در غبارات سطحی آلودگی سرب و مس به شدت بالا و روی آلودگی متوسط تا شدید دارد که نشان‌دهنده منشأ انسانی این عناصر بود. شاخص‌های آلودگی نشان‌دهنده سطح بالای آلودگی عناصر سرب، مس و روی است. کروم غنی‌شدگی بالا، و سرب، مس و روی غنی‌شدگی شدیداً بالایی داشتند. بالاترین ریسک اکولوژیکی مربوط به سرب و مس و کمترین ریسک اکولوژیک مربوط به آرسنیک و کروم به ترتیب است. در بین عناصر مورد مطالعه بالاترین میزان شاخص ها برای عنصر سرب بود که لزوم پایش و کنترل بیشتر این عنصر ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Arsenic and Heavy Metals in dust street of Tehran metropolis

نویسنده [English]

  • fatemeh Ahmadipour
چکیده [English]

Dust street is the most important reservoir and absorbent of heavy metals and other pollutants in the city. These dust street are transmitted to aquatic ecosystems and food chains via runoff. This study was conducted with the aim of evaluating the pollution and ecological risk of arsenic and heavy metals in dust street in Tehran. Sampling from 15 selected stations in the city was carried out in summer and analyzed by ICP-MS after preparation of samples. The pollution level of elements in the street dust was assessed using geoaccumulation index, pollution index, integrated pollution index, enrichment factor and ecological risk index. In dust street, pollution of Cu and Pb is high and Zn has a moderate to severe pollution indicating the origin of these elements. Pollution indices indicate a high level of pollution of Cu, Zn and Pb. Cr had high enrichment, and Cu, Zn and Pb highly enriched. The highest ecological risk associated with Pb and Cu and the lowest ecological risk associated with As and Cr, respectively. Among the studied elements, the highest level of indices was for Pb, so the need for further monitoring and control of this element is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "dust street "
  • "Tehran"
  • "heavy metals"
  • "pollution"
  • "ecological risk"