ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت (HSE) در مناطق پنجگانه شهرداری نجف‌آباد و پیمانکاران مربوطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت HSE در مناطق پنجگانه شهرداری نجف آباد و پیمانکاران مربوطه، سال 1396 در مناطق پنجگانه شهرداری نجف آباد انجام شد. نمره‌گذاری و بارم‌بندی هرکدام از مناطق پنجگانه شهرداری نجف‌آباد از دیدگاه ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت HSE با استفاده از راهنمای شماره OGP(Report No.423/2010) صورت گرفت. همچنین امتیاز هر بخش سیستم مدیریت HSE مناطق مورد ارزیابی، با امتیاز هر شاخص در الگوی OGP مقایسه گردید. نتایج نشان داد که عملکرد سیستم مدیریت HSE در شهرداری نجف‌آباد در بخش مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی با انطباق40 درصد دارای نقطه قوت عملکردی بوده و در بخش مدیریت HSE با انطباق 20 درصد ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است. همچنین منطقه2 با درصد انطباق97/35 عملکرد بهتر و منطقه4 با درصد انطباق 34/26 ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است و پیمانکار برتر با امتیاز360 بهترین و ضعیف‌ترین پیمانکار امتیاز 184 را به خود اختصاص داده‌اند. در کل عملکرد شهرداری نجف‌آباد از نظر استقرار سیستم مدیریت HSE با انطباق 59/31 درصد محدود و مدیریت نشده قلمداد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation & Comparission of HSE Management System Performance in five Najaf Abad Municipality and Relevant Contractors

نویسندگان [English]

  • Farkhondeh Marvi Esfahani
  • Solmaz Toutounchian
  • Tooraj Dana
Department of Environment, Faculty of Environment and Natural Resources, Azad University Research Sciences Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate and compare the performance of HSE management system in five districts of Najaf Abad municipality and its related contractors in 2015 in five districts of Najaf Abad municipality. Each of the five districts of Najaf Abad was evaluated and compared from the perspective of evaluating and comparing the performance of the HSE management system using OGP Guide (Report No. 423/2010). The scores of each HSE management system area of the evaluated areas were also compared with the scores of each indicator in the OGP pattern. The results showed that the performance of HSE management system in Najaf Abad Municipality had 40% compliance with Risk Management and Planning and had 20% poorest performance in HSE Management. Also Region 2 with 35.97% compliance rate and Region 4 with 26.34% compliance had the weakest performance And the top contractor with a rating of 360 has the best and the weakest contractor with a rating of 184. Overall, Najaf Abad Municipality's performance in terms of deploying the HSE management system with 31.59% compliance is considered limited and unmanaged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HSE Performance Evaluation
  • Five Regions
  • Najafabad Municipality
  • Main Contractors
  • OGP