اثر تخریب محیط زیست (افت سطح آب های زیرزمینی) بر نابرابری درآمدی در شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل- زابل- ایران

چکیده

تخریب محیط زیست و نابرابری درآمدی هر دو از چالش های جهانی هستند که مشترکات بسیاری دارند اما اغلب به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند. هدف از انجام این پژوهش اثر تخریب محیط زیست (افت سطح آب های زیرزمینی) بر نابرابری درآمدی در شهرستان جیرفت طی دوره 1370-1397 می باشد. جهت بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای پژوهش از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و روش تصحیح خطا (ECM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در اثر افزایش جمعیت به میزان یک درصد، شاخص نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در جیرفت به میزان 0/26 درصد کاهش می یابد. در اثر افزایش تخریب محیط زیست (افت آب های زیرزمینی) به میزان یک درصد، شاخص نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در جیرفت به میزان 0/36 درصد کاهش می یابد. و در اثر افزایش تولید محصولات کشاورزی به میزان یک درصد، شاخص نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در جیرفت به میزان 0/96 درصد افزایش می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده ایجاد درآمد و فرصت استخدام افراد در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت و خدمات برای کاهش فشار بر منابع طبیعی، توسط مسئولان دولتی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Destruction (Groundwater Level Reduction) on Income Inequality in Jiroft

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Mehdizadeh rayeni
  • Mashalah salarpour
  • hamid mohammadi
University of Zabol- Zabol- Iran
چکیده [English]

Environmental degradation and income inequality are both global challenges that have much in common but are often dealt with separately. The purpose of this study was to investigate the effect of environmental degradation (drop in groundwater level) on income inequality in Jiroft during the period of 1992-2019. To investigate the long-run and short-run relationship between the research variables, the ARDL model and the error correction method (ECM) were used. The results showed that as a result of population increase by one percent, income inequality index (Gini coefficient) decreased in Jiroft by 0.26 percent. As a result of environmental degradation (groundwater loss) by one percent, income inequality index (Gini coefficient) in Jiroft decreases by 0.36 percent. and as a result of agricultural production increase by one percent, income inequality index (Gini coefficient) in Jiroft increases by 0.96 percent. based on the results, government officials are proposing to create income and employment opportunities for people in the agricultural, mining and industrial sectors and services to reduce pressure on natural resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Environmental degradation”
  • “Ground Water”
  • “Income inequality”
  • “ARDL Model”
  • “Jiroft”