تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر انتشار آلاینده‌های هوای ناشی از صنعت کاشی و سرامیک با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

در دهه‌های اخیر، آلودگی‌های ‌محیط‌زیستی بخصوص شاخص آلودگی هوا به یکی از مهم‌ترین مسائل روز در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده که سلامتی تمامی موجودات زنده و اکوسیستم‌های طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است. درحالی‌که آلودگی ‌محیط‌زیستی حاصل برهم کنش عوامل مختلفی است، بخش صنعت یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلاینده محسوب می‌شود. با توجه به پیچیدگی ذاتی عوامل انتشار دهنده‌ آلاینده‌ها، نمی‌توان با استفاده از ابزارهای مرسوم مدلسازی ریاضی آنها را تحلیل کرد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحقیق در عملیات نرم ، مدلی شامل زیر سیستم عوامل تأثیرگذار بر میزان آلاینده‌های ناشی از صنعت کاشی و سرامیک، به منظور تحلیل مسأله و شناسایی عوامل استراتژیک ارائه گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای و از نظر روش اجرا جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می‌شود. این پژوهش با ترسیم نقشه‌ی شناختی افراد خبره آغاز و به ادغام نقشه‌ها و تحلیل متغیرها -میانجامد. نتایج نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از آلودگی هوا در این صنعت، فیلتر تصفیه هوا می‌باشد که به‌صورت مستقیم بر انتشار و شدت میزان آلاینده‌ها اثر می‌گذارد؛ دومین عامل مهم قوانین مرتبط می‌باشد، این عامل به‌صورت غیر مستقیم بر دیگر عوامل اثر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Key Effective Factors on the Air Pollutant from the Ceramic Tile Industry by Strategic Option Development and Analysis

نویسندگان [English]

  • zeynab Hoseyni
  • Habib Mirghafori
  • Elham Mofateh zade
Yazd university
چکیده [English]

In recent decades, environmental pollution, especially the air pollution index, has become one of the most important issues in developing countries؛ While environmental pollution results from the interaction of various factors, the industry sector is one of the most important contributors to pollutants. Due to the inherent complexity of pollutant emission factors, they cannot be analyzed by conventional mathematical modeling tools. In this study, using a soft operations research approach (Strategic Option Development and Analysis), a model including a subsystem of factors influencing the amount of pollutants from the ceramic tile industry was presented, in order to analyze the problem and identify the strategic factors. The purpose of this research is applied and developmental research and the method of implementation is descriptive survey. This research begins by delineating the cognitive map of the expert and leads to the integration of maps and variables analysis. The results show that the most important factor in preventing air pollution in the industry is the air purifier filter which directly affects the emission and intensity of pollutants; The second most important factor is the relevant laws, However, this factor indirectly affects other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Air Pollution”
  • “Ceramic Tile Industry”
  • “Strategic Option Development and Analysis”