تأثیر ید بر افزایش مقاومت به خشکی گونه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه زنی و رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

3 هیئت علمی دانشگاه یزد

4 هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده

تنش خشکی به عنوان یک عامل محدود‌کننده تولیدات گیاهی است. برای به حداقل رساندن اثرات سوء این تنش، ترکیبات اصلاح‌کننده متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش اثر ید به عنوان یک اصلاح‌کننده بر پارامترهای مورفولوژیکی بذور گلرنگ تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه بررسی شده است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو عامل تیمار‌ رطوبتی با 4 سطح (0، 8/0-، 2/1- و6/1- مگاپاسکال) و غلظت ید در سه سطح (0، 40 و 80 میکرومولار) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد اثر تنش خشکی بر روی همه صفات مورد مطالعه در سطح یک درصد معنی‌دار بود. با افزایش تنش خشکی سرعت و درصد جوانه‌زنی، بنیه بذر، طول و وزن تر ریشه‌چه و ساقه‌چه گلرنگ کاهش یافت اما کاربرد ید باعث افزایش این فاکتورها نسبت به تیمار بدون ید گردید. به طور کلی نتایج نشان داد اعمال تنش خشکی اثر منفی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گلرنگ در هر دو حالت مصرف و عدم مصرف ید داشت. با این‌حال مصرف ید به ویژه غلظت 80 میکرومولار میزان خسارت حاصل از تنش خشکی بر روی این گیاه را در مقایسه با عدم استفاده از این ماده به ‌طور ‌معنی‌داری کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Iodine On Increasing Drought Tolerance Of (Carthamus Tinctorius L.) In Seed Germination And Early Growth Stage

نویسندگان [English]

  • HAMID SODAIE ZADEH 1
  • Sedigheh Jafarian 2
  • Asghar Mosleh Arani 3
  • Mohhammad Ali Hakimzade 4
  • Zahra Sohrabi‌zadeh 2
1 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, Yazd University
2 Yazd University
3 Academic member of Yazd University
4 academic memberof Yazd University
چکیده [English]

Drought stress is a limiting factor for plant production. In order to minimize the adverse effects of stress, different modifying compounds have been used. In this study, the role of iodine in reducing the effect of drought stress on morphological characteristics of Carthamus tinctorius L. was investigated in laboratory conditions. The experiment was performed as a factorial experiment based on a completely randomized design with 3 replications. Four levels of drought stress (0, -0/4, -0/8, -1/2, -1/6 MPa ( and three levels of iodine (0, 40, 80 μΜ) were considered as first and second factors, respectively. Results showed that all studied traits significantly (p<0.01) affected by drought stress. With increasing drought stress, germination percentage, germination rate, seed vigor, shoot, and root length, as well as seedling weight, were significantly decreased but the use of iodine leads to improve the adverse effect of drought stress. Overall results indicate that iodine could be considered a possibly beneficial element to diminish the harmful effects of drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought Stress”
  • “Germination”
  • “Initial Growth”
  • “Carthamus tinctorius L.”
  • “Iodine”