تحلیل هزینه و فایده بازیافت پسماندهای خانگی مناطق4،3،2،1 و 5 در سال 1397 مطالعه موردی شهر زاهدان))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استاد گروه محیط زیست

3 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده

در شهر زاهدان با جمعیت 681.460 نفر روزانه 350-370 تن زباله تولید می شود. در این پژوهش بررسی و تحلیل هزینه فایده پسماندهای خانگی قابل بازیافت مناطق 1، 2، 3، 4 و 5 با استفاده از روش تحلیل هزینه - فایده در سال 1397، انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان می دهد که از طریق بازیافت پسماند می توان ضمن کاهش آلودگی های محیط زیست در هزینه های مدیریت مواد زائد جامد صرفه جویی نمود. محاسبه ارزش حاصل از هزینه ها و درآمدها با استفاده از شاخص اقتصادی حال خالص طی سال های 1397 تا 1402 نشانگر آن است که این ارزش مثبت است. در نتیجه بازیافت پسماند خانگی در شهر زاهدان از نظر اقتصادی توجیه پذیر می باشد. سود خالص حاصل از کل مواد بازیافت شده در سال 1397، حدودا 45.244.100.000ریال محاسبه شده است. بازیافت17.584.540کیلوگرم مواد خشک بازیافت شده(18درصد) در تمام مناطق 5 گانه شهر موجب کاهش، هزینه های مدیریت پسماند در حدود مبلغ 28.135.264.000ریال برای سازمان مدیریت پسماند زاهدان شده است. با توجه به هزینه های جمع آوری، حمل و نقل، دفع نهایی و آلودگی های زیست محیطی بازیافت این مواد صددرصد توجیه اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of The Cost and Benefite of Recycling Household Wastes Areas 1.2.3.4 and 5 in 1397 (Case Study of Zahedan City)

نویسندگان [English]

  • khadijhe safari 1
  • Rokhshad Hejazi 2
  • mohammad omar hosenzhi zamani 3
1 Ph.D. in Environmental Management, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Professor, Department of Environment
3 Master of Human Resource Management
چکیده [English]

In Zahedan city is 300 - 350 tons of wastes with a population 460,681 is generating each day. This study examines the recycled household waste economic analysis of districts 1, 2 ,3 , 4 and 5, The cost- interest analysis method has been paid in the year 2019. The results show that waste can be recycled through the solid waste management cost savings made. Calculate the value of spending and revenue using the net present economic indicators during 2019 to 2024 indicates that this value is positive. Finally, the household waste is justified in Zahedan city economically. Net income has been calculated from recycled material in 2019 in districts 1, 2 ,3 , 4 and 5 about 45.244.100.000 rials totally About 17.584.540 kg of dry recyclable materials are recycled in the entire region which reduced waste management costs of about 28.135.264.000 rials in for Solid Waste organization and become recycled materials is Zahedan city. Considering the costs of collection, transport, final disposal and environmental pollution, recycling of this material has Bull economic justification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost - Benefit Analysis
  • Household Waste
  • Recycling
  • Zahedan1397