برآورد آلبیدوی سطح زمین در کاربری ها مختلف اراضی در دشت یزد- اردکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سنجش از دور گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه یزد

چکیده

ضریب آلبیدو مولفه‌ء فیزیکی بسیار مهمی در هواشناسی و اقلیم، مطالعات انتقال تابشی و محاسبه ذخیره تابشی زمین محسوب می شود و نقش بسیار مهمی در پژوهش های تغییر اقلیم و مدل های سطح زمین دارد. در این پژوهش برای بررسی ضریب آلبیدوی سطح زمین در کاربری های اراضی مختلف در دشت یزد-اردکان، از تصاویر لندست 8 در سال های 2013 تا2016 در فصل تابستان استفاده شد. سپس با استفاده از انواع روش‌های طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای، نقشه کاربری اراضی تهیه شد. نتایج نشان داد که نقشه تهیه شده با روش حداکثر احتمال بالاترین دقت را داشته و از آن نقشه به عنوان مبنا استفاده گردید. منطقه مورد مطالعه شامل شش کاربری بود که در هر کاربری مقادیر حداقل، حداکثر، میانگین ضریب آلبیدو سطحی و بالای اتمسفر استخراج شد. نتایج نشان داد که بیشترین ضریب آلبیدو مربوط به اراضی بایر با میانگین 31/0 و کمترین مقدار مربوط به اراضی کشاورزی با میانگین 20/0 است و به ترتیب از بیشترین تا کمترین ضریب آلبیدو برای کاربری های اراضی بایر، مناطق مسکونی، تپه ماسه ای، مرتع، کوهستان و کشاورزی است بررسی روند تغییرات آلبیدو در سالهای مورد مطالعه در هر کاربری نشان داد که آلبیدو روند ثابتی داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating of Surface Albedo in different Land use of the Yazd-Ardakan Plain

نویسندگان [English]

  • hamidreza ghafarian malmiri 1
  • fahime Arabi aliabad 2
1 Assistance professor in Remote Sensing & GIS, Yazd University
2 PhD Student Desertification, Faculty of Natural Resources, Yazd University
چکیده [English]

Albedo is a very important physical component in meteorology and climate, radiation transfer studies and calculation of Earth's radiation reserve and plays a very important role in climate change research and land surface models. In this study, Landsat 8 images during the summer of 2013 to 2016 were used to investigate the land surface albedo in different land uses in Yazd-Ardakan plain. Then, land use map of the study area was prepared using a variety of supervised classification methods for satellite imagery. The results showed that the map prepared with the maximum likelihood method had the highest accuracy and that map was used as the basis. The results showed that the highest albedo belonged to the Barren lands with an average of 0.31 and the lowest to the agricultural land with an average of 0.20 and respectively, from the highest to the lowest albedo coefficient for Barren lands, residential, sand dune, pasture, mountain, and agricultural land uses and Landsat image can be used with great confidence to estimate the surface albedo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Albedo”
  • “Reflection”
  • “Land use”
  • “Solar radiation”