تدوین مدل مفهومی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری جهت مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست پیمانکاران پروژه های شهری (مطالعه موردی: سازمان قطار شهری اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

2 گروه مهندسی شیمی HSE، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و انتخاب بهینه عملکرد پیمانکاران بخش شهری با تاکید بر بخش ریلی و مترو می باشد که جهت انجام این پزوهش برای اولین بار اقدام به طراحی و تدوین یک سامانه پشتیبانی تصمیم گیری در این زمینه شد. بدین منظور اطلاعاتی در مورد فرایندهای جاری در خط 2 ایستگاه های مترو اصفهان و نحوه ی انتخاب پیمانکاران در بخش HSE شامل ارزیابی‌های کیفی و فنی بدست آمد و سپس به بررسی چالش‌های موجود در مسئله در فاز تصمیم گیری پرداخته شد . سپس جهت تکمیل اطلاعات یک نظرسنجی (از طریق انجام مصاحبه با خبرگان) صورت گرفت. برای تحلیل اطلاعات نیز از از تکنیک تجزیه ‌و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه‌حل ایده آل (TOPSIS) استفاده شد و در نهایت ضمن ارزیابی عملکرد پیمانکاران و رتبه بندی آنها یک سامانه پشتیبانی تصمیم گیری به عنوان راه حل اجرایی جهت مدیران، پیمانکاران و کارشناسان HSE سازمان قطار شهری اصفهان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a conceptual model of Decision Support System of Health, Safety and Environment management for urban project contractors (case study: Isfahan urban subway organization)

نویسندگان [English]

  • Iman Roozbahani 1
  • farham aminshrei 2
1 Construction management, civil engineering, Islamic Azad university of Najafabad, Esfahan, Iran
2 Department of Chemical Engineering Health, safety & Enironment, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to evaluate and select the optimal performance of urban contractors with emphasis on the rail and metro sector and to do this research for the first time, a decision support system was designed and implemented in this field. For this purpose, information was obtained on the current processes in line 2 of the Isfahan metro stations and how to select the contractors in the HSE including qualitative and technical evaluations and then examined the challenges in the decision-making phase. Then, the survey was completed (by interviewing experts) to complete the information. AHP (Analytic Hierarchy Process) technique and TOPSIS (The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) method were used for data analysis. Finally, while evaluating the performance of the contractors and ranking them, a decision support system was provided as an executive solution for HSE managers, contractors and experts of the Isfahan Urban Train Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Safety"
  • " Health"
  • " Environment"
  • " Decision Support System"
  • " Urban subway"