ارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد با استفاده از شاخص‌های تراکم، تنوع و غنای گونه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترای ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 فارغ التحصیل دکتری، دانشکده دکتری و محیط زیست ، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران

4 گروه مهندسی عمران، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، ارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد شهر همدان با استفاده از شاخص‌های تراکم، تنوع و غنای گونه‌ای است. نمونه‌گیری پوشش گیاهی بر اساس روش سیستماتیک تصادفی انجام شد. پنج ترانسکت 1000 متری برای خصوصیات پوشش گیاهی به‌طور تصادفی در هر منطقه به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شد. نمونه‌برداری سیستماتیک پوشش گیاهی هر 100 متر صورت گرفت.تراکم گونه‌ای با شمارش تعداد پایه‌های یک‌گونه در پلات، تنوع گونه‌ای به وسیله شاخص تنوع شــانون- وینــر و غنـای گونـه‌ای با شمارش تعداد گونه‌های موجود در هرپلات محاسبه شدند. پس از انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری مشخص شد که قرق اثر معنی‌داری بر تراکم گونه‌ای، تنوع گونه‌ای و غنای گونه‌ای می گذارد. در منطقه قرق عموماً گیاهان خوش‌خوراک و تنوع و غنای گونه‌ای افزایش معنی‌داری داشت. تنوع گونه ای در منطقه چراشده از 798/1 در منطقه قرق به مقدار 236/2 افزایش یافت. مقدار غنای گونه ای نیز در منطقه چراشده کاهش معنی‌داری ‌داشت و از 626/11 گونه در مترمربع در منطقه قرق، به مقدار 253/9 گونه در مترمربع رسید.نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که در منطقه قرق، خصوصیات پوشش گیاهی در مسیر توالی و رسیدن به شرایط ایده آل قرارگرفته‌اند،اما همچنان این منطقه نیاز به توجه و ادامه حفاظت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing effect of exclusion on the quality of Gonbad rangelands using with density and species richness indices.

نویسندگان [English]

  • Maryam kianysadr 1
  • farzaneh imani 2
  • Kobra Melhosseini Darani 3
  • Amir Arefian 4
1 Department of Environment, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 P.H.D student of assessment and land use planning, Islamic Azad University Hamedan of Branch
3 Ph.D, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran,
4 Department of Civil Engineering. Shahryar Branch, Islamic Azad University, Shahryar, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the impact of the enclosure on the quality of gonbad rangelands using density, diversity and species richness indices.. vegetation sampling was done based on systematic random sampling. Five transects of 1000 meters were considered separately for vegetation characteristics in each region. The species density was calculated by counting the number of bases in the plot, the species diversity was calculated by the Shannon-Wiener diversity index and species richness counting the number of species in each plot. After analyzing, it was determined that the enclosure has a significant effect on species density, species diversity and species richness. Generally, palatability plants and diversity and richness of the species were significantly increased in the protected area. Species diversity in the grazed area increased from 1/798 in the protected area to 2/236. There was a significant decrease in the amount of species richness in the affected area, and from 11.626 species per square meter in the protected area, it reached 9.253 species per square meter. The results indicate that the specimen area has been enclosed with enclosure, vegetation characteristics in the path of sequencing and achieving ideal conditions, but it still needs attention and continued

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enclosure
  • Gonbad
  • Species density
  • Species diversity
  • Species richness