پیش بینی تغییرات فصلی عامل های جوی در بوم نظام اقلیم- زراعی کرج با استفاده از مدل گردش عمومی GCM-HadCM3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات آتی خُرد اقلیم منطقه کرج، داده های آب و هوایی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کرج در دوره 2015-1995 به عنوان دوره پایه مورد استفاده قرار گرفت. داده های روزانه بارش، دمای حداقل و حداکثر و تابش با کمک مدل گردش عمومی GCM-HadCM3 تحت سناریو های انتشار توسط نرم افزار لارس شبیه سازی شدند. بیشترین افزایش میانگین دمای هوا به میزان 2 درجه سلسیوس در دوره 2065-2046 برای سناریوهای A2 و A1B و بیشترین افزایش اختلاف بارش به میزان 13 درصد در دوره 2030-2011 برای سناریو A1B تحت اثرات منفی تغییر اقلیم پیش بینی گردید. میانگین شاخص خشکی سالانه برای منطقه کرج در دوره پایه (2015-1995) به میزان 40/0 برآورد گردید. براساس نتایج رگرسیون خطی در یک دوره 22 ساله، سرعت شاخص خشکی به میزان 002/0 و تغییرات شاخص خشکی سالانه بین 01/0 تا 05/0 اندازه گیری شد. بنابراین با روند تغییر اقلیم از شرایط خشک و نیم خشک به شرایط خشک، اتخاذ تدابیر سازگاری نقش عمده ای در بهره وری اقتصادی از منابع آبی و پایداری بوم نظام اقلیم-زراعی منطقه کرج خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting the seasonal variations of atmospheric factors in Karaj agroclimate ecosystem using GCM-HadCM3 model

نویسندگان [English]

  • Babak Mirshekarnezhad
  • Mohammad Nabi Ilkaee
Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the future changes of Karaj microclimate, data collection of Karaj weather station from 1995 to 2015 were applied as baseline period. Daily climate data including minimum and maximum temperatures, precipitation and solar radiation by means of GCM-HadCM3 model under emission scenarios were simulated using LARS-WG software. The negative impacts of climate change induced temperatures increase up to 2°C for the period (2046-2065) under A2 and A1B scenarios and precipitations increase of approximately 13% for the period 2011-2030 under A1B scenario. The annual AI varied from 0.01 to 0.05 across the study area. The mean annual AI for the study area during the period 1995 to 2015 was measured at the rate of 0.40. Based on the linear regression, the aridity index of the given condition measured at the rate of 0.002. Thus, with the climate change trend from arid and semi-arid to arid condition in Karaj region, adaptation strategy is mandatory to improve the economical productivity of water resources to account for stability of Karaj agroclimate ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Adaptation strategies”
  • “Climate change”
  • “Emission scenarios”
  • “Aridity index”
  • “LARS-WG”