بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد

2 دانشگاه یزد

3 اداره کل منابع طبیعی یزد

چکیده

اصلاح اراضی مرتعی و بیابانی سلسله عملیاتی است که جهت افزایش بازدهی تولید و اصلاح خاک با رعایت شرایط اکولوژیکی در هر منطقه به مورد اجرا گذارده می‌شود. در تحقیق حاضر تاثیر عملیات اصلاحی (احداث فارو) در عرصه های بیابانی اشکذر استان یزد بر خاک مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 10 نمونه خاک در داخل فاروها و 10 نمونه در منطقه شاهد از عمق 0 تا 30 سانتیمتری برداشت و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک در آزمایشگاه استخراج گردید. داده ها با آزمون تی مستقل با نرم افزار SPSS16 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد از نظر خصوصیات فیزیکی خاک درصد شن در سطح احتمال 1 درصد دارای تفاوت معنی دار بین عرصه عملیات اصلاحی و عرصه شاهد می باشد. بقیه پارامترهای فیزیکی که شامل درصد سیلت و رس می باشند، تفاوت معنی داری را نشان نداد. از نظر خصوصیات شیمیایی خاک پارامترهای EC، میزان سدیم (میلی اکی والان بر لیتر)، نسبت جذب سدیم (SAR) و نسبت سدیم تبادلی (ESP) دارای تفاوت معنی دار در سطح احتمال 1 درصد بین عرصه شاهد با عملیات اصلاحی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Restoration Treatments on Soil of Arid and Semi-Arid Areas (Case Study: Ashkezar City(

نویسندگان [English]

  • hamid sodaeizade 2
  • mohammadali hakimzade 2
  • magid zakeri 3
1
2 Yazd University
3 Yazd Department of Natural Resources and Watershed
چکیده [English]

Rangeland and desert land improvement is a series of operations that are implemented in each region to increase the productivity of soil production and breeding with ecological conditions. In the present study, the impact of restoration treatments (Farrow) on the soil of Ashkezar desert lands in Yazd province was investigated. For this purpose, 10 soil samples were taken from Farrow and 10 in the control area from 0 to 30 cm depth and soil physical and chemical parameters were extracted in the laboratory. Data were analyzed by SPSS16 software using independent t-test. Results showed that soil physical properties of sand percent at 1% probability level had significant difference between restorationarea and control areas. Other physical parameters, including silt and clay content, did not show significant differences. In terms of soil chemical properties EC parameters, sodium content (milieq / l), sodium absorb ratio (SAR) and exchangeable sodium ratio (ESP) have significant differences at 1% probability level between control and restoration treatments area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Farrow”
  • “Rainfall Storage”
  • “Fertility”
  • “Salinity”
  • “Ashkezar”