پیش‌بینی رفتار مسئولانه زیست‌محیطی و مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست بر اساس باورهای زیست‌محیطی دانشجویان با میانجی‌گری نگرش زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سمنان (434 نفر) در سال تحصیلی 98-1397 بود. شرکت‌کنندگان 204 نفر از دانشجویان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. همه آن‌ها پرسش‌نامه‌های باورهای محیط‌زیستی، نگرش محیط‌زیستی، مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست، رفتار مسئولانه محیط‌زیستی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS19 و Lisrel 8.5 و با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که باورهای محیط‌زیستی اثر معناداری بر مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست دانشجویان ندارد، اما با میانجی‌گری نگرش محیط‌زیستی اثر غیرمستقیمی بر مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست ایفا می‌کند. باورهای محیط‌زیستی اثر مستقیم و معناداری بر رفتار مسئولانه محیط‌زیستی دانشجویان ایفا می‌کند و همچنین با میانجی‌گری نگرش محیط‌زیستی اثر غیرمستقیم و معناداری بر رفتار مسئولانه محیط‌زیستی دانشجویان دارد. باورهای زیست‌محیطی به‌طور مستقیم و باواسطه نگرش محیط‌زیستی می‌‌تواند رفتار مسئولانه محیط‌زیستی و مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Responsible Environmental Behavior and Participation in Environmental Protection Based on Environmental Beliefs of the Students by Mediating Environmental Attitudes

نویسندگان [English]

  • zahra damghanian 1
  • Aliakbar Aminbeidokhti 2
  • sakineh jafari 3
2 Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Semnan, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

The present study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational research in terms of data collection. The statistical population included all students of the Faculty of Educational Sciences and Psychology of Semnan University (434 people) in the academic year of 1397-98. The participants were 204 students who were selected using stratified random sampling method. All of them completed the Environmental Beliefs Questionnaire, the Environmental Attitude, the Participation in Environmental Protection, and the Responsible Behavior of the Environment. Data were analyzed using SPSS19 and Lisrel 8.5 software and Pearson correlation coefficient and path analysis model using statistical methods. The findings showed that environmental beliefs do not have a significant effect on student participation in environmental protection, but mediated by the environmental attitude, it has an indirect effect on participation in environmental protection. Environmental beliefs have a direct and significant effect on the responsible behavior of students 'living environment and also mediate the environmental attitude of life has an indirect and significant effect on the responsible behavior of students' living environment. Environmental beliefs can directly and indirectly affect the responsible behavior of the environment and participation in the protection of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Environmental Beliefs”
  • “Environmental Attitudes”
  • “Contribution to Environmental Protection”
  • “Responsible Environmental Responses”