بررسی اهمیت آموزش الکتروشیمی در حفاظت از سلامت محیط زیست و تعیین اولویت‌های آن در کتاب های درسی شیمی بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی توسعه روش‌های الکتروشیمی در بهبود کیفیت محیط زیست و اولویت‌بندی محتوای کتاب‌های درسی شیمی دوره دوم متوسطه بر اساس میزان توجه به آموزش الکتروشیمی و محیط زیست انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه از نوع کیفی و کمی است. از مطالعه اسناد جهت بررسی کیفی و برای تحلیل داده‌های کمی از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهره گرفته شد. جامعه آماری قسمت کمی این پژوهش را محتوای کتاب‌های درسی شیمی دوره دوم متوسطه تشکیل داده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش شمارش فراوانی انتخاب شد. بررسی فراوانی مقوله‌های مطرح در علم الکتروشیمی و محیط زیست نشان داد در محتویات قسمت الکتروشیمی کتاب‌های درسی شیمی دوره دوم متوسطه بیشتر به بیان مفاهیم پایه این علم پرداخته شده و به چگونگی کمک الکتروشیمی به حل مسائل زیست محیطی کمتر توجه شده است. یافته‌های حاصل نشان داد با توجه به نقش مهم الکتروشیمی در حفاظت از محیط زیست، آموزش این علم در مقطع متوسطه و آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم پایه این علم می‌تواند در پیدا کردن راهکارهایی برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Importance of Electrochemical Education in Environmental Health Protection and Determining its Priorities in Chemistry Text-Books based on Analytical Hierarchy Process

نویسنده [English]

  • Zakyeh Akrami
Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of current study is to analyze the development of electrochemical methods in improving the quality of the environment and content prioritize of chemistry text-books of secondary high school by emphasis on electrochemical and environmental education. The method of this study is qualitative and quantitative. Document study and analytical hierarchy process are used for qualitative review and analyze the content, respectively. The population of quantitative study is the content of chemistry text-books of secondary high school. The sampling technique was census. The enumeration of many topics in electrochemical and environmental science showed that the content of secondary high school chemistry text-books focuses on the basic concepts of electrochemical science and little attention has been paid to how electrochemistry helps solve environmental problems. The findings of the study showed that due to the important role of electrochemistry in environmental protection, teaching this science in high school and familiarizing students with the basic concepts of this science can be effective in finding ways to deal with environmental crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Electrochemistry”
  • “Environment”
  • “Chemistry text-book”
  • “Analytical Hierarchy Process”