بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی دانشگاه اردبیل

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه محقق اردبیلی

4 ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلیبر

5 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

برآورد تنوع زیستی یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت اکوسیستم جنگل به‌عنوان یکی از پایدارترین و کامل-ترین اکوسیستم‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و درختان به‌عنوان اصلی‌ترین عضو اکوسیستم‌های جنگلی محسوب می‌شوند. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی روند تغییرات تنوع زیستی درختان تحت تغییرات ارتفاع از سطح دریا در بخشی از جنگل ارسباران بود. به‌این منظور شاخص‌های غنای گونه‌ای، یکنواختی سیمپسون و اسمیت- ویلسون و شاخص‌های تنوع شانون، سیمپسون، N1 و N2 با اطلاعات حاصل از قطعات نمونه در طبقات ارتفاعی مختلف و اندازه‌گیری انواع گونه‌های درختی محاسبه شدند. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع غنای گونه‌ای کاهش یافت اما یکنواختی افزایش داشت. همچنین شاخص‌های شانون و N2 طبقه ارتفاعی کم و شاخص‌های سیمپسون و N1 طبقه ارتفاعی متوسط را به‌عنوان متنوع‌ترین طبقات ارتفاعی در اشکوب درختی در منطقه مورد مطالعه نشان دادند. نتایج نهایی مطالعه حاضر حاکی از آن بود که ارتفاع از سطح دریا بر روی انواع شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی اثر گذاشته و سبب کاهش تنوع خواهد شد، بنابراین بررسی عوامل محیطی مؤثر بر این کاهش پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Elevation on Tree Species Biodiversity Indicators in Arasbaran Forest

نویسندگان [English]

  • Naser Omid 2
  • Kiomars Sefidi 3
  • Sakhavat Abhasht 4
  • Mohammad razi Elahian 5
1
2 urmia university
3 Mohaghegh Ardabili University
4 Department of Natural Resources and Watershed Management Office
5 Senior Expert, Azarbayjan Province Department of Natural Resourcesa and Watershed Management Main Office, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Biodiversity estimation is one of the key issues in the management of the forest as one of the most sustainable and complete ecosystems and trees are considered the main members of forest ecosystems. Therefore, the aim of this study was to investigate the influence of the elevation on the changes of tree species biodiversity in a part of the Arasbaran forest. For this purpose, species richness, Simpson and Smith-Wilson uniformity indices, and diversity indicators included Shannon, Simpson, N1, and N2 were calculated by using the data obtained from sampling plots in different elevation classes and measurement of various tree species. The results showed that species richness decreased with an increase in elevation but uniformity increased. Also, the Shannon and N2 indices in low elevation and the Simpson and N1 in high elevation showed the most diversity in the study area. The final results of the present study indicated that elevation is effective on a variety of indicators of diversity, richness, and uniformity and will reduce them. Therefore, this is recommended to the study of environmental factors affecting this reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Diversity"
  • "Evenness"
  • "Forest"
  • "Richness"