ارزشگذاری اقتصادی بر مبنای تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین در شهرستان ملایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر ایران

2 محیط زیست دانشگاه ملایر

3 گروه محیط زیست دانشگاه ملایر

چکیده

ارزیابی زیباشناسی سیمای سرزمین نشان می دهد که در روند برنامه ریزی و مداخله در جامعه برای ارتقاء فعال و سالم سبک زندگی در ارزیابی ها، هم ساختار محیط و هم دیدگاه های افراد در رابطه با محیط زیست و سیمای سرزمین در نظر گرفته شود. لذا در این پژوهش به تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین برای ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین پرداخته شد. شاخص های در نظر گرفته شده شامل شاخص پیچیدگی، شاخص طبیعی بودن، شاخص نظارت و شاخص بصری پذیری می باشد. برای ارزشگذاری اقتصادی از روش ارزشگذاری مشروط استفاده شد و تحلیل پارامتر ها با استفاده از مدل لاجیت صورت گرفت. نتایج نشان داد که شاخص طبیعی بودن نسبت به شاخص های دیگر از لحاظ بیان وضعیت سیمای سرزمین رتبه بالاتری را دارد و افراد حفظ سیمای طبیعی را نسبت به کاربری های دیگر ترجیح می دهند و همچنین حاضر به پرداخت ماهیانه82/21054 ریال برای حفظ سیمای سرزمین طبیعی می باشند. در نهایت ارزش کل سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه 952/24 میلیارد ریال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Valuation Based on Determining the Visual and aesthetic landscape index (Malayer, Iran)

نویسندگان [English]

  • Nazanin naseri 1
  • Kamran Shayesteh 2
  • Alireza Ildoromi 3
1 ENVIRONMENT, NATURAL RESOURS AND ENVIRONMENTAL MALAYER IRAN
2 univwersiyl of malayer
3 university of malayer
چکیده [English]

The aesthetic evaluation of the landscape shows that in the process of planning and intervention in the community to promote a healthy and active lifestyle In evaluation, consider both the environmental structure and the views of individuals in relation to the environment and the landscape.The aim of this study was to determine the indices of visual and aesthetic landscape of landscape ecology approach to economic valuation of landscape was. The indicators considered include the complexity index, the index of naturalness, the monitoring index, and the visibility indicator. The method of valuation was used for economic valuation and the analysis of the parameters was performed using the Logit model. The results showed that the indicator of naturalness is better than other indicators of the status of the landscape surface. People who prefer to keep Preserving the natural landscape prefer to others. They are willing to pay a monthly fee of 21054.82 Rials to maintain the landscape. Finally, the total value of the landscape in the study area was estimated at 24,952 billion rials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Landscape metrics"
  • "Visual and aesthetic Indicators"
  • "Logit Model"
  • "Land Use"