بررسی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک در برگ و میوه درختان زیتون مناطق صنعتی و حاشیه بزرگراه‌های اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

3 دکترای جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

درخت زیتون بواسطه همیشه سبز بودن در مناطق صنعتی و شهری بعنوان فضای سبز کشت گردیده است. از این رو احتمال آلودگی میوه زیتون به عناصر سنگین وجود دارد. جهت بررسی وضعیت آلودگی درختان زیتون، مناطق معدن سرب و روی باما، معدن آهک، حاشیه فولادشهر، پالایشگاه اصفهان، و حاشیه بزرگراه های پرتردد اصفهان انتخاب و از خاک، آب آبیاری، برگ و میوه درختان زیتون نمونه‌برداری صورت گرفت. نمونه های برگ و میوه از درختان سالم با سن و واریته یکسان انتخاب و برداشت شد و میزان سرب، کادمیم و آرسنیک برگ و میوه زیتون در حد تشخیص دستگاه اتمیک اندازه گیری گردید. مابین عناصر سنگین تنها کادمیم در گوشت میوه ردیابی گردید، که می‌تواند بدلیل پویایی این عنصر و پتانسیل بالای آن جهت آلوده سازی محصولات غذایی باشد، در تمامی مطالعات توجه به عنصر کادمیم بایستی بصورت ویژه باشد، مطلب اخیر می تواند حاکی از آلودگی کمتر منابع آب، خاک و گیاه در مناطق با تردد وسایل نقلیه، صنایع و جمعیت بسیار کمتر باشد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت جهت ایجاد فضای سبز در مناطق صنعتی، حاشیه راهها و معابر شهری از کاشت درختان زیتون و دیگر درختان مثمر که مصرف خوراکی دارند، خودداری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Cd, Pb and As content in soil, water, leaves and fruit of olive trees at some of Esfahan industrial zones and highways

نویسندگان [English]

  • akbar gandomkar 1
  • hamidreza rahmani 2
  • BAHMAN ZAMANI KEBRABADI 3
1 Soil and water Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
2 Soil and water Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
3 Ph.D Forestry and Forest Ecology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.
چکیده [English]

Olive tree were planted in Esfahan some industrial zones and highways as green space. Therefore fruit pollution by heavy metals will be accured. Soil, water, leaves and fruit were sampled. Sites were study located in Bama Pb and Zn mine, CaCO3 mine, Fuladshahr city, Esfahan petroleum refinery, and some of Esfahan highway green space. Arsenic content of fruit and leaves did'nt measured by ATM (not in detect limitation). Only Cd abserved in some fruit samples. In Kashan fruit samples did'nt measured any heavy metals.). In all studies, attention to cadmium should be given special attention. The latter can indicate less pollution of water, soil and plant resources in areas with much less traffic, industry and population. In general, it can be concluded that in order to create green space in industrial areas, roadsides and urban thoroughfares, the planting of olive trees and other fruit trees that are edible should be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals"
  • "Fruit"
  • " Olive tree"
  • "cadmium"
  • "arsenic