سنجش پایداری اکولوژیکی زیستگاه‌های جانوری در حوضه‌ی آبخیز بابل رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ;hvakhs shclhk pthzj lpdx cdsj

2 پژوهشکده علوم محیطی_دانشگاه شهید بهشتی_تهران

3 kjfjjhfejbdnme

چکیده

پایداری هر سیستمی به بقاء و پایداری اجزاء تشکیل‌دهنده آن بستگی دارد. حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان بستر توسعه، پایداری آن را تضمین می‌کند. ارزیابی توان بوم‌شناختی یکی از ضرورت‌های اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمین و پیش‌نیاز اصلی نیل به توسعه پایدار به شمار می‌آید که طی آن قابلیت‌های محیطی برای توسعه بر پایه نوع کاربری و فعالیت‌ها‌ی مختلف مشخص می‌شود. هدف از این مطالعه سنجش پایداری اکولوژیکی زیستگاه‌های جانوری در حوضه‌ی آبخیز بابل رود با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و ارزیابی توان اکولوژیک مخدوم در محیط GIS و بهره‌گیری از نرم‌افزار‌ Expert Choice است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از مجموع سطوح واجد توان برای کاربری ‌زیستگاه جانوری درروش مخدوم، ‌در پنج طبقه (کلاس)، رده‌بندی‌شده ‌است. ‌درحالی‌که درروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محدوده موردمطالعه در چهار طبقه (کلاس)، رده‌بندی‌شده‌اند. در این بخش مشخص گردید که طبقه خیلی ضعیف برای زیستگاه جانوری این حوضه وجود ندارد. ‌در کل نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل توان اکولوژیک مخدوم به‌عنوان پشتیبان تصمیم‌گیری بوده و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، با توجه به شرایط محیطی، مدل مناسبی برای ارزیابی توان اکولوژیکی زیستگاه‌های جانوری در حوضه‌ی آبخیز بابل رود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Sustainability Assessment of Animal Habitats in Babol Rood Watershed

نویسندگان [English]

  • mohammadali jafari 1
  • batoul Ghafarikhah 2
  • amir ahmadi 3
1 xpert
2 Institute of Environmental Sciences- Shahid Beheshti University Tehran
3 rfmnjkfkemf
چکیده [English]

The stability of any system depends on the survival and stability of its constituents. Environmental protection as a development platform, which guarantee the stability. Evaluation of ecological capability is one of the essential requirements in planning and management of land and the main prerequisite for achieving sustainable development is the environmental capability for development based on different types of land uses and activities. The aim of this study was to assess the ecological sustainability of animal habitats in the catchment area of Babylon is using Analytical Hierarchy Process (AHP) and evaluation of ecological served in GIS environment and utilizing the Nrm‌Afzar‌ Expert Choice. Whereas, in the AHP process, the study area is classified into four classes (classes). In this section we found that the floor of this basin is too weak for animal habitat. In this section it was found that there is no very poor floor for the habitat of the basin. Overall, the results of the present study showed that the Makhdoom Ecological Power Model is the decision support and the Hierarchical Analysis Process (AHP) method, considering the environmental conditions, is a suitable model for assessing the ecological potential of animal habitats in Babol Rood Watershed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'ecological potential"
  • "Babol Rood Watershed"
  • "Geographic Information System (GIS)"
  • "Hierarchical Analysis Process (AHP)"
  • "Babol"