پتانسیل سنجی سایت دفن بهداشتی پسماندهای عادی با روش تلفیقی Fuzzy- ANP در محیط GIS(مطالعه موردی: شهرستان شاهین‌دژ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی معماری دانشگاه تبریز ایران

2 دانشجوی دکتری سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه محل دفع مناسب پسماندهای جامد به یکی ازچالش‌های اساسی زیست محیطی درروند پرشتاب شهرنشینی ایران محسوب می گردد. رهاسازی پسماند درحریم جاده‌ها، کاربریهای کشاورزی موجب تخریب منظر، آلودگی زمینهای کشاورزی، آبهای سطحی وزیرزمینی می گردد. این تحقیق باهدف سنجش پتانسیل محل دفن زباله‌های عادی، معیارهای زیست محیطی رادر یافتن مکان مناسب محل دفن بکار میگیرد. محدوده مطالعاتی شهرستان شاهیندژ بوده که میزان تولیدپسماند فسادپذیر آن بالغ بر 35 تن درروز است و در سال نیازمند 5/1 هکتار فضا بوده که درطی یک دوره 15 ساله محدوده ای معادل 25 هکتار اشغال می کند. برای یافتن مناطق مستعد دفن پسمانداز تلفیقFuzzy-ANP در محیط‍های نرم افزاری ArcGIS وSupperDecision بهره گرفته، با لحاظ استانداردهایی نظیر شرایط زیست محیطی، زمین شناسی اعمال محدودیتهایی نظیر مناطق حفاظت شده طبیعی، منابع آبی، کشاورزی در جهت جستجو برای دستیابی به بهترین محل انجام گرفت. نتایج تحقیق دو اولویت بدست داد: اولویت اول فقط یک محل با مساحت بالای 25 هکتار و اولویت دوم چهار محدوده مختلف رادربرگرفت. با اعتبارسنجی محلها با معیارهای انتخابی، سه محل شاخصهای لازم رااخذ نمودند. در نهایت با طبقه بندی مجدد محل واقع شده درشرق شهرمحمودآباد از دومورد دیگربهتر تشخیص داده شد. تلفیقFuzzy-ANP از نوآوری تحقیق بوده که نتایج منعطفی بدست داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential Measurement of sanitary landfill of solid waste by Fuzzy-ANP synthesis method in GIS (Case study: Shahindej County)

نویسندگان [English]

  • zanyar Abdi 1
  • Salam Adhami 2
1 Department Of Architecture University Of Tabriz Iran
2 PHD Student,, Department of Environment and Natural Resoures, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Teharn, Iran
چکیده [English]

Nowadays,proper disposal of solid municipal waste is considered as one of the major environmental challenges inIran.Throw garbage near roads, agricultural land; it causes aesthetic degradation, agricultural pollution, surface and underground waters. This research uses the environmental, criteria to measure the potential of landfill sites in finding the location of disposal. The study area is Shahindej with adecomposable waste production of35tons per day.that peyear requires1.5hectares and occupies an area of25 hectares over a15year period. To find susceptible areasto landfill, recent research has combined the Fuzzy-ANP method byusing ArcGIS and SupperDecision software. In terms of standards such as environmental, geological conditions, and apply the limitations ofthe region suchas natural protected areas, water resources and agriculture to search for the best area. From the research results, two priorities were obtained: The first priority was only onesite with over25hectares square and a second priority was infour different ranges.By validating locations located with selected criteria, three locations were compatible with those criteria. Finally, with the reclassification and, the location on the eastern side of Mahmoudabad was better than the other two. The combination of fuzzylogic andANPmodel was the main innovation in this research, which resulted in a model with high flexibility and a near-realistic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Potentiometric"
  • "Landfill site"
  • " ANP Fuzzy"
  • "Geographical Information System"
  • " Shahindej County"