سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان مسجدسلیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کیفیت زندگی، مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و نارضایتی افراد و گروه‌ها از ابعاد مختلف زندگی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان مسجدسلیمان انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی است، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‌ها، میدانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای روستاهای شهرستان مسجدسلیمان است و به کمک فرمول کوکران، 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری (توصیفی و استنباطی) و نرم‌افزارهای IBM SPSS Statistics v 22 و EXCEL 2013 استفاده شد. نتایج استنباطی پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌ داری میان همه ابعاد کیفیت زندگی خانوارهای روستایی وجود دارد. بالاترین همبستگی میان ابعاد اقتصادی و اجتماعی و پایین‌ترین همبستگی میان ابعاد اقتصادی و محیطی کیفیت زندگی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement and Evaluation of Quality of Life Indicators in Rural Areas of Masjed Soleiman City

نویسندگان [English]

  • Nasim Monjezi 1
  • Abdolreza Roknedineftekhari 2
1
2 Professor, Geography and Rural Planning Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Quality of life is a concept used to indicate one's satisfaction with life and, in other words, a criterion for determining the satisfaction and dissatisfaction of individuals and groups with different dimensions of life. The purpose of this study was to evaluate and measure the economic, social and environmental indicators of quality of life in rural areas of Masjed Soleiman. This is a descriptive-analytical study, In terms of purpose, it is practical and in terms of data collection, field. The statistical population of the study is Masjed Soleiman villages and 400 people were selected as statistical sample using Cochran formula. Statistical methods (descriptive and inferential) and IBM SPSS Statistics v22 and EXCEL 2013 softwares were used for data analysis. The inferential results of the research showed that there is a positive and significant correlation between all dimensions of quality of life of rural households. The highest correlation was between economic and social dimensions and the lowest correlation between economic and environmental dimensions of quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Economic dimension”
  • “social dimension”
  • “environmental dimension”
  • “quality of life”
  • “Masjed Soleiman”