تجلی اصول و معیارهای معماری سبز در بناهای کهن کویری (نمونه موردی: خانه رسولیان، یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

معماری سبز فرآیندی است، در جهت افزایش کیفیت ساختمان که تأثیرات منفی بنا بر سلامت انسان و محیط و مصرف منابع انرژی را کاهش داده و یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به پایداری در معماری است. هدف مطالعه بازخوانی اصول و معیارهای معماری سبز در بناهای کهن کویری است. روش تحقیـق بـر مبنـای تحلیـل محتـوای ادبیـات موضوع، به تبیین مفهوم بنای سبز و اصول و معیارهای معماری سبز می‌پردازد و سـپس با تحلیـل اکتشـافی، مصادیق اصول و معیارهای معماری سبز در سه بعد عملکردی، اکولوژیک و پایداری در خانه رسولیان یزد به عنوان مورد مطالعاتی، بازشناسی می‌شود. ابزار جمع‎آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای، منابع مکتوب، اسناد، نقشه‌ها و در بخـش مطالعـات میدانـی از روش پیمایشـی، مشـاهده تحلیلی و ثبـت اطلاعات اسـتفاده می‌شود. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل محتوا می‌باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که خانه رسولیان یزد به عنوان یکی از بناهای شاخص کهن کویری در ابعاد عملکردی ، اکولوژیکی و پایداری کاملاً با اصول و معیارهای معماری سبز هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation Green Architecture Principles and Criteria in Ancient Desert Buildings (Case Study: Rasoolian House, Yazd)

نویسنده [English]

  • Mahshid Radaei
Science and Art University of Yazd
چکیده [English]

Green architecture is a process to increase the building quality, which reduces the negative effects on human health, the environment, and energy resources consumption. So, it is one of the most important ways to achieve sustainability in architecture. The purpose of this study is re-reading green architecture principles and criteria in ancient desert buildings. The research method, based on the analysis of the content of the subject literature, explains the concept of green building and the principles and criteria of green architecture, and then with exploratory analysis, examples of principles and criteria of green architecture are recognized in three dimensions of function, ecology, and sustainability in Rasolian house of Yazd, as a case study. The data collection tool is library studies, written sources, documents, maps, and the field studies section uses the survey method, analytical observation, and information recording. The method of data analysis is content analysis. The results of the study show that the Rasolian house of Yazd, as one of the ancient desert buildings in terms of functional, ecological and sustainability dimensions, is completely in line with the green architecture principles and criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Green Architecture"
  • "Green Architecture Principles"
  • "Ancient Buildings"
  • "Desert City of Yazd"