تغییرات پوشش گیاهی در دیمزار رها شده‌ در مقایسه با مرتع همجوار(مطالعه موردی: مراتع شهرستان سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سنندج، دانشکده منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تغییر کاربری بر ترکیب و پوشش سطحی مراتع و دیمزارهایی که به مدت سی سال رها شده‌اند، در سه منطقه کیلک، صلوات‌آباد و سراب‌قامیش، در شهرستان سنندج، صورت گرفت. در هر کدام از کاربری‌های مرتع و دیمزار 3 ترانسکت 100 متری مستقر و بر روی هر ترانسکت 10 پلات یک متر‌مربعی انتخاب شد که در مجموع 90 پلات در مرتع و 90 پلات در دیمزار برداشت گردید. آنالیز آماری و مقایسات توسط آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که پوشش تاجی و خاک لخت در کاربری مرتع به ترتیب 8 و 9 درصد نسبت به کاربری دیمزار افزایش داشته‌است. نتایج تولید گیاهی بین دو کاربری دارای اختلاف معنی‌داری نبود. مقایسه ترکیب گونه‌ای نشان داد که در دیمزار رهاشده یکساله‌ها و گیاهان کلاس III به ترتیب 20 و 13 درصد افزایش،در مرتع گیاهان کلاس I و II به ترتیب 15 و 4 درصد افزایش و در دیمزار بوته‌ای‌هاو چندساله‌ها به ترتیب 7و 26 درصد به طور معنی‌داری کاهش داشته‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت توالی ثانویه در اراضی رها‌شده با سی سال قدمت،اگر‌چه تغییراتی در ویژگی‌های پوشش گیاهی بوجود آورده اما همچنان با پوشش مراتع همجوار فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vegetation changes in abandoned rangelands and adjacent rangelands (Case study: Rangelands of Sanandaj city)

نویسندگان [English]

  • pashmineh mohammd nejad
  • parviz karami
  • hamed joneidi jafari
sanandaj university
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of land use change on the composition and surface cover of rangelands and drylands that have been abandoned for thirty years in three areas of Kilk, Salavatabad, Saraboqamish, Sanandaj. In each of the uses of rangeland and dryland, 3 transects 100-meter were established and 10 plots of one square meter were selected on each transect, which a total of 90 plots in rangeland and 90 plots in dryland were harvested. Statistical analysis and comparisons were performed by one-way analysis of variance. The results showed that the canopy cover and bare soil in the rangeland increased by 8% and 9%, respectively, compared to the dryland. There was no significant difference between the results of plant production between the two uses. Comparison of species composition showed that in abandoned dryland, annuals and class III plants increased by 20 and 13%, respectively, in rangeland of class I and II plants increased by 15 and 4%, respectively, and in dryland shrubs and perennials decreased by 7% and 26%, respectively. The result is that the secondary sequence in the 30-year-old abandoned lands, although it has changed the characteristics of vegetation, is still far from rangeland cover

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Abandoned farmland”
  • “Biological forms”
  • “Degraded rangelands”
  • “Invasive plants”
  • “Rangeland”