مطلوبیت زیستگاه دراج Francolinus francolinus در منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 مدیرگروه محیط زیست داشگاه یزد

چکیده

امروزه شناخت زیستگاه‌های مطلوب گونه‌های حیات‌وحش، به‌خصوص گونه‌های در معرض خطر انقراض و آسیب‌پذیر یکی از رویکردهای مهم در مدیریت و حفاظت حیات‌وحش محسوب می‌گردد. دراج سیاه یکی از کم‌جمعیت‌ترین زیرگونه‌های دراج، در سیستان در معرض خطر انقراض قرار گرفته است و به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی آن، در این پژوهش به بررسی مطلوبیت زیستگاه دراج با استفاده از مدل تحلیل آنتروپی بیشینه (MaxEnt) پرداخته شد. بدین‌صورت‌ که در بهار سال 1397 تعداد 65 نقطه حضور گونه در مناطق مختلف دشت سیستان از طریق پایش میدانی و روش ترانسکت خطی تصادفی شناسایی و توسط دستگاه موقعیت‌یاب جهانی ثبت گردید. برای اعتبارسنجی مدل از سطح زیر منحنی عامل ویژه دریافت‌کننده (Receiver operating characteristic) ROC و آزمون تحلیل جک‌نایف استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در دشت سیستان، زیستگاه مطلوب دراج، مناطق با توپوگرافی شیب کمتر از 5 درصد و ارتفاع کمتر از 500 متر از سطح دریا و اقلیم فراخشک سرد می‌باشند. مطابق پیش‌بینی مکسنت، در دشت سیستان، پوشش‌های ترات-اشورک (Hammada-Rhazya)، نی (Phragmites australis)، گز (Tamarix sp) و زراعت آبی و باغ مورد علاقه دراج هستند. مساحت مناطق مطلوب دراج مقدار 31188 هکتار (85/1 درصد) محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat suitability of Francolinus francolinus in Sistan region

نویسندگان [English]

  • somayeh arazi 1
  • jalil sarhangzadeh 2
2 yazd university
چکیده [English]

Nowadays, recognizing the desirable habitats of wildlife species, especially endangered and vulnerable species, is one of the important approaches in wildlife management and protection. Black Francolin is one of the least populated subspecies of Francolinus francolinus is endangered in Sistan and in order to preserve its genetic resources, in this study, the desirability of Black Francolin habitat was investigated using the Maximum Entropy Analysis (MaxEnt) model. Thus, in the spring of 2018, 65 species presence points in different areas of Sistan plain were identified through field monitoring and random linear transect method and recorded by the Global Positioning System. To validate the model, the area below the ROC receiver operating characteristic curve and the Jacknife analysis test were used. The results of this study showed that in Sistan plain, the optimal habitat of Black Francolin, areas with a topography of slope less than 5% and altitude less than 500 meters above sea level and dry arid climate are cold. According to Maxent, in the Sistan plain, the coverings of Hamada-Rhazya, Phragmites australis, Tamarix sp, and aquaculture and garden are the favorite. The area of desirable areas in the amount of 31188 hectares (1.85%) was calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproduction
  • Random linear transects
  • Jack Knife analysis
  • Maximum entropy analysis