بررسی اثرات کادمیوم خاک بر غلظت عناصر غذایی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در حضور قارچ-ریشه آربوسکولار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

به منظور بررسی اثرات کادمیوم خاک بر غلظت عناصر غذایی در گیاه دارویی مرزه در حضور قارچ-ریشه آربوسکولار (Funneliformis mosseae) پژوهشی به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در 3 تکرار در گلخانه مرکز آموزش کشاورزی فارس- علی آباد کمین اجرا شد. فاکتور اول، فلز سنگین شامل شش سطح کادمیوم (شاهد، 5، 20، 40، 80 و 160 میلی‌گرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک) و فاکتور دوم شامل قارچ-ریشه آربوسکولار در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) بود. نتایج نشان داد که تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر غذایی در سطح آماری یک درصد معنی دار بود. با افزایش سطوح کادمیوم در خاک، درصد کلنیزاسیون ریشه، وزن تر، وزن خشک، غلظت عناصر غذایی آهن و روی در ریشه و اندام هوایی گیاه مرزه کاهش یافت. تیمارهای تلقیح شده با قارچ - ریشه آربوسکولار درصد کلینیزاسیون ریشه، وزن تر، وزن خشک، غلظت عناصر غذایی آهن و روی در ریشه و اندام هوایی گیاه مرزه نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. همچنین قارچ-ریشه آربوسکولار غلظت کادمیوم را در ریشه نسبت به تیمار شاهد افزایش داد اما تاثیری بر غلظت کادمیوم اندام هوایی نداشت. در واقع این قارچ سبب تجمع غلظت کادمیوم در ریشه گردید و از انتقال آن به اندام هوایی ممانعت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of soil cadmium on nutrient concentrations of medicinal plant Savory (Satureja hortensis L.) in the presence of arbuscular mycorrhiza fungi

نویسندگان [English]

  • Hashem Aram 1
  • seyed reza miralizade fard 2
1 environment
2 payam noor university
چکیده [English]

To study effect of soil cadmium on nutrient concentrations of medicinal plants Effect of soil cadmium on nutrient concentrations of medicinal plant Savory (Satureja hortensis L.) in the presence of arbuscular mycorrhiza fungi (Funneliformis mosseae), greenhouse experiment was conducted in factorial design with three replications(CRD). Treatments included Arbuscular Mycorrhiza levels (Inoculated and non-inoculated) and cadmium with six levels (0, 10, 20, 40, 80 and 160 mg.kg-1).The measured data showed that the effects of treatments were significant on nutrient concentration. With increasing levels of cadmium in soil, decreased, percentage of root colonization, wet weight, dry weight, iron and zinc nutrient concentrations in the root and shoot of the plant. But in the presence of arbuscular mycorrhiza fungi increased, percentage of root colonization, wet weight, dry weight, iron and zinc nutrient concentrations in the root and shoot of the plant. Also mycorrhizal fungi increased cadmium concentration in root than control treatment. In fact, mycorrhizal fungus increased the concentration of cadmium in the root and prevented the transfer of cadmium to the shoot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • mycorrhizal fungi
  • soil contamination
  • nutrient
  • root colonization