تولید کمپوست از پسماند جامد شهری در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر سیرجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان،ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

چکیده

آلودگی‌های ناشی از افزایش پسماند در شهرها و دفع آن به روش‌های سنتی، خطر بزرگی برای سلامت و بهداشت انسان و محیط زیست به‌شمار می‌رود. میانگین تولید پسماند سالیانه شهر سیرجان بالغ بر 150 تن می‌باشد که تا به امروز از روش‌های سنتی رهاسازی و دفن پسماند در بیابان برای دفع استفاده شده است. از‌این‌رو در تحقیق حاضر، با توجه به نتایج بدست آمده از تفکیک پسماند و حجم بالای پسماند آلی، مدیریت پسماند به روش کمپوست هوازی مورد ارزیابی قرار گرفت. پنج تیمار با ترکیبات مختلف برای تولید کمپوست در نظر گرفته شد، مشخصات فیزیکی و شیمیایی کمپوست‌های تولیدی مورد آزمون قرار گرفت و با استانداردهای مختلف بررسی شدند. با توجه به نتایج بدست آمده از کمپوست‌شدگی پسماند، مدیریت پسماند جامد شهری به روش کمپوست هم حجم قابل توجهی از نیاز به دفن پسماند را کم می‌کند و هم صرفه اقتصادی و سود‌ دهی مالی را به دنبال دارد. بنابراین جهت افزایش بازده اقتصادی، کاهش حجم لندفیل و مدیریت صحیح پسماند، روش کمپوست به عنوان یکی از روش‌های پیش‌رو در مدیریت پسماند شهری سیرجان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compost production from municipal solid waste for sustainable development (Case study: Sirjan city)

نویسندگان [English]

  • Elham Shahi 1
  • Hanie Abbaslou 2
1 Department of civil engineering, Sirjan university of technology, Sirjan, Iran
2 Civil engineering department, Sirjan university of Technology, Sirjan, Iran
چکیده [English]

Waste pollution and contamination from municipal waste disposal in traditional ways is a great danger to human health and the environment. The average waste production in the Sirjan city is over 150 tons per year, which to date has used the traditional methods of dumping and burying waste in the desert for disposal. Thus, in this study, according to the results obtained from waste separation and high volume of organic waste, waste management was evaluated by aerobic compost method. Five treatments with different compositions were considered for compost production and the physical and chemical properties of the produced composts were tested and evaluated according to different standards. According to the results of research on waste composting, municipal solid waste management using the compost method significantly reduces the need for landfilling and also leads to economic savings and financial profitability. Therefore, in order to increase economic efficiency, reduce landfill volume and proper waste management, and compost method is recommended as the leading methods in urban waste management of Sirjan city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “MSW”
  • “Waste Management”
  • “Compost”
  • “Sirjan”