مقایسه شاخص های زیست محیطی در تولید نان سنگک و لواش در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، الام، ایران.

3 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایلام.

چکیده

شاخص های زیست محیطی به عنوان یکی از معیارهای پایداری در فعالیت های مختلف تولیدی و خدماتی مورد توجه محققین می باشد. نان سنگک و لواش دارای میزان تولید و مصرف بالایی در ایران می باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی شاخص های زیست محیطی تولید یک تن نان سنگک و لواش در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه، می باشد. با بهره گیری از روش پرسشنامه ای، داده های مربوط به ورودی ها و خروجی های تولید نان سنگک و لواش جمع آوری و ثبت شد. یازده اثر زیست محیطی با استفاده از نرم افزار سیماپرو تعین گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که به دلیل مصرف بیشتر نهاده ها در نان سنگک نسبت به نان لواش، مقادیر شاخص های زیست محیطی نان سنگک بیشتر بود. بیشترین بارهای محیطی از جانب آرد گندم به عنوان ورودی اصلی می باشد. همچنین تحلیل نتایج مشخص نمود که در تولید یک تن نان، گروه های اثر سمیت آب های آزاد، تقلیل منابع غیرآلی (سوخت های فسیلی)، گرمایش جهانی، سمیت آب های سطحی و پتانسیل اسیدی شدن نسبت به سایر گروه های اثر دارای اثرات زیست محیطی قابل توجهی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of environmental indicators in Sangak and Lavash bread production in Eslamabad-e-Gharb, Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Jalilian 1
  • Kamran Kheiralipour 2
  • Esmaeil Mirzaee Ghaleh 3
1 Mechanical Engineering of Biosystems Department, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran.
2 Mechanical Engineering of Biosystems Department, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran.
3 Mechanical Engineering of Biosystems Department, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Environmental indicators are considered by researchers as one of the sustainability criteria in various production and service activities. Sangak and Lavash bread have a high production and consumption rate in Iran. The purpose of the present study is to investigate the environmental indicators of producing one ton of Sangak and Lavash breads in Eslamabad-e-Gharb, Kermanshah. Using questionnaire method, the data related to inputs and outputs of Sangak and Lavash bread production were collected and recorded. Eleven environmental indicators were determined using SimaPro Software. The results showed that due to the higher consumption of inputs in Sangak bread than those of Lavash bread, the values of environmental indicators in Sangak bread were higher. Most environmental loads were from wheat flour as main input. The analysis of the results also showed that in the production of one ton of bread, the effects of marine water ecotoxicity, depletion of inorganic sources (fossil fuels), global warming, fresh water ecotoxicity and acidification potential compared to other indicators had more environmental effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental assessment
  • Life cycle, Bread
  • Sangak
  • Lavash