کاربرد روش های رگرسیون وزن دارجغرافیایی(GWR) و حداقل مربعات معمولی (OLS) در برآورد مقادیر بارش حاصل از فعالیت سامانه بارشی مدیترانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار جغرافیا دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

روابط بین بارش و ارتفاع می تواند پیامدهای معنی داری برای مطالعات بارش، هیدرولوژی و مدیریت محیطی داشته باشد. طراحی یک مدل بارشی برای نواحی فاقد ایستگاه های کافی بویژه کوهستان ها می تواند یک نقش معنی دار در برنامه ریزی محیطی ایفاء نماید. هدف از این مقاله بررسی تغییرات مکانی بارش سامانه مدیترانه ای بر اساس متغیر ارتفاع در غرب ایران با استفاده از روش های(GWR) و (OLS) می باشد.در این مطالعه ابتدا مناسب ترین الگوی بارشی دو روزه مدیترانه ای برای مطالعه انتخاب گردید. در ادامه روابط فضایی بین بارش و ارتفاع با تکنیک های(GWR) و (OLS) مدلسازی شد. مقایسه این دو روش نشان داد که مقدار ضریب اعتبار سنجی آکائیک (AIC) مدل GWR کمتر از مدل OLS می باشد که نشانه خطای کمتر و برازش بهتر مدل GWR می باشد. نتایج حاصل از مدلسازی فضایی به شکل نمودار پراکنش نگار و نقشه های پهنه بندی نشان داد که روش GWR با یک برازش مناسب روابط فضایی بارش با ارتفاع را بخوبی مدلسازی نموده است. در مجموع مدل GWRافزایش مقادیر بارش با ارتفاع به سمت نواحی داخلی و شرقی منطقه یعنی در امتداد رشته کوه های مرتفع زاگرس و دامنه های داخلی آن را برآورد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of Geographically Weighted Regression (GWR) and Ordinary Least Squares (OLS) Models in estimation of Mediterranean system precipitation values

نویسندگان [English]

  • mehrdad kiani 1
  • daryoush abolfathei 2
1 shahid beheshti university
2 Assistant Professor of Geography, University of Paymnoor, Iran
چکیده [English]

Relationships between rainfall and altitude can have significant consequences for rainfall, hydrology and environmental management studies. Designing a rainfall model for areas lacking sufficient stations, especially mountains, can play a significant role in environmental planning. The objective of this paper is to investigate the spatial variations of the Mediterranean rainfall system based on the altitude variable in western Iran using GWR and OLS. In this study, at first, the most suitable two-day Mediterranean rainfall pattern were selected for study. The spatial relationships between rainfall and altitude variables were modeled using Geographical Weighed regression techniques and classical regression. Comparison of these two methods showed that the AIC values of the GWR model is less than the OLS model, which indicates a lower error and better fit of the GWR model than the OLS model. The results of spatial modeling in the form of scatter plot and interpolation maps showed that the WGR method is well modeled with a suitable fit of spatial relationships of rainfall with altitude. In general, the GWR model estimates precipitation increases with altitude toward the central and eastern parts of the regions, along the Zagros high mountain range and its internal slopes

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Rainfall”
  • “Mediterranean”
  • “regression”
  • “geographicall”