بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه برنامه‌ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران و مدیریت

چکیده

آلودگی صوتی یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار بر کیفیت زندگی انسان است که هیجانات و رفتار انسان را تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند به وقوع خشونت‌های رفتاری منجر گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان احساس آلودگی صوتی شنوندگان با احساس وقوع خشونت‌های رفتاری در شهروندان ساکن در مکان‌هایی با آلودگی صوتی بالا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل منازل مسکونی پیرامون پروژه تونل کمکی مترو خط3 شهر تهران- محله عباس‌آباد تا شعاع 50 متر می‌باشد. با تدوین پرسشنامه‌ای محقق ساخته، میزان احساس رفتارهای خشونت آمیز و احساس سکنه از میزان آلودگی مورد سنجش قرار گرفت. 100 پرسشنامه به صورت حضوری و مصاحبه با افراد در دسترس منازل پیرامون سایت توزیع گردید. برای این منظور از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. یافته‌ها حاکی از معنادار بودن ارتباط میان شدت احساس آلودگی صوتی و بروز شدت احساس رفتارهای خشونت آمیز بیشتر می‌باشد. ضریب همبستگی در جدول خلاصه مدل0.760 محاسبه گردید که نشان دهنده‌ی توانایی مدل در پیش‌بینی هدف مقاله می‌باشد. و لذا در نظر گرفتن تمهیداتی جهت کنترل و کاهش آلودگی‌های صوتی و پیامدهای منفی در فضاهای شهری بالاخص بافت مسکونی، جهت آینده‌‌ای مطلوب و در راستای توسعه‌پایدار از اهمیتی اساسی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between the feeling of noise pollution and the feeling appearance of violent behaviors among residents of construction sites

نویسندگان [English]

  • Elaheh Pahlevan 1
  • Bahram Malekmohammadi 2
  • hasan Hoveidi 3
  • Esmail Salehi 4
1 , Faculty of Environment, University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran
3 Assistant professor, Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran
4 Associate Professor, Faculty of Environment, College of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

noise pollution is one of the main factors affecting the quality of human life that can affect human emotions and behavior and lead to violent behavior. The purpose of this study was to investigate the relationship between the feeling of listening noise and feelings of behavioral violence among citizens living in places) construction site (with high noise pollution. the statistical population of this study consists of residential buildings around the auxiliary tunnel project of metro line 3 of Tehran city-Abbas-Abad neighborhood up to a radius of 50 meters.‏ By making a researcher made Questionnaire, By developing researcher-made questionnaires‏ the rate of the feeling of violence with residents was measured.for this purpose, Pearson correlation and linear Regression methods were used. The occurrence of violent behaviors can be highly related to noise pollution‏. The correlation coefficient of the model (0.760) was calculated, Which represents the ability of the model to predict the purpose of the study. therefore, taking actions to control and reduce noise pollution and negative consequences in urban spaces in particular in the residential context, is essential for the desired future and in the direction of sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Noise Pollution”
  • “Violence”
  • “Construction”
  • “Metro Project”