تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل- زابل- ایران

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران با استفاده از الگوی PANEL ARDL طی دوره زمانی 2019-2000 انجام شد. این پژوهش با بهره گیری از داده های بانک جهانی، در طول دوره 2019-2000 و انتخاب جامعه آماری منتخبی از کشورهای عضو اوپک در قالب داده های تابلویی و با استفاده از الگوی PANEL ARDL اجرا شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، تاثیر آلودگی هوا (PM10)، دی اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخص های آلودگی هوا و محیط زیست و لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه (رشد اقتصادی سرانه) بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک تاثیر مثبت و معنی داری دارد. کشورها و از جمله دولت ایران باید در جهت کاهش آلودگی هوا و محیط زیست، سیاست های کنترل انتشار ریزگردها و انتشار گازهای دی اکسید کربن در مناطق مختلف کشور را مورد توجه قرار دهد و همکاری های منطقه ای و بین المللی در جهت کاهش جریان ذرات ریز معلق به کشور از طریق کشورهای همسایه را دنبال کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Air Pollution and Economic Growth on Health Care Expenditures in OPEC Selected Countries with Emphasis on Iran (PANEL ARDL Approach)

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Mehdizadeh rayeni 1
  • saman ziaee 2
  • mahmoud ahmadpour 3
1 University of Zabol- Zabol- Iran
2 Associate Professor of Agricultural Economics, Zabol University
3 Assistant Professor of Agricultural Economics, Zabol University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of air pollution and economic growth on health care expenditures in the group of selected OPEC member countries with emphasis on Iran using the PANEL ARDL model during the period 2000-2019. This study was conducted using data from the World Bank, during the period 2000-2019 and the selection of the statistical population selected from OPEC member countries in the form of panel data and using the PANEL ARDL model. The results of this study show that during the study period, the impact of air pollution (PM10), carbon dioxide (CO2) as indicators of air and environmental pollution and the logarithm of GDP per capita (per capita economic growth) on health care expenditures OPEC has a positive and significant impact on selected countries. Countries, including the Iranian government, should consider policies to control the emission of particulate matter and carbon dioxide emissions in different parts of the country in order to reduce air and environmental pollution, and regional and international cooperation to reduce the flow of particulate matter. Suspend to the country through neighboring countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Air pollution”
  • “economic growth”
  • “health care costs”
  • “ARDL panel”
  • “Iran”