تخمین ضرایب انتقال در گیاهان خوراکی برای سزیم پرتوزا در حوادث هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی، گروه فیزیک، قزوین، ایران

چکیده

هنگام حوادث هسته‌ای تخمین سریع مقدار سزیم وارد شده به گیاهان خوراکی برای حفظ سلامت انسان‌ها در مناطق حادثه دیده، اهمیت دارد و باید سریع تعیین شود. هر روشی که بتواند تخمین سریعی از مقدار ماده سزیم پرتوزا به گیاه داشته باشد مورد توجه است. در این تحقیق با استفاده از مدل دو و سه بخشی، ضرایب انتقال سزیم 137 در اجزای چند گیاه غذایی بدست آمده است. برای محاسبه ضرایب از مدل دو و سه بخشی برای گیاهانی نظیر قارچ، کلم و اسفناج استفاده شده است. ورودی مدل اطلاعات سزیم در خاک منطقه فوکوشیما در 8 ماه بعد از حادثه بوده‌است. نتایج بدست آمده از مدل سازی گیاهان خوراکی مختلف با مدل دو و سه بخشی و اطلاعات حاصل از داده های فوکوشیما برای این گیاهان، مقدار ضرایب انتقال برای بدنه قارچ، برگ اسفناج و کلم بروکلی به ترتیب 018/0، 0808/0 و 0908/0 بدست آمده که با مقادیر عملی اندازه‌گیری شده در گزارش فنی آژانس انرژی اتمی با شماره 472 مطابقت دارد. ضرایب انتقال محاسبه شده با مقادیر توصیه شده در گزارش فنی آژانس انرژی اتمی مطابقت دارد و نتایج بدست آمده می‌تواند برای پیش بینی آلودگی پرتوزایی در صورت رخداد حادثه هسته‌ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of transfer coefficients in Edible plants for Cs137 in nuclear accidents

چکیده [English]

Estimation of the cesium is important because it enters the human food cycle during nuclear accidents. To prevent endangerment of human health, the level of radiation contamination in edible plants in the affected areas should be determined. In this research, using two- and three-compartmental models, transfer coefficients of 137Cs have been obtained in the plant components. To calculate the transfer coefficients, two- and three-part models have been used for plants such as mushrooms, cabbage and spinach. The input of model was the cesium information in the soil of Fukushima for 8 months after the accident. The results obtained from modeling of the different edible plants with two- and three-part models and information of the Fukushima data for these plants show that the values of transfer coefficients for the body of mushrooms, spinach leaves and broccoli were 0.018, 0.0808 and 0.0908, respectively, which corresponds to the practical values measured in the Atomic Energy Agency Technical Report No. 472. The calculated transfer coefficients correspond to the values recommended in the technical report of the Atomic Energy Agency and the obtained results can be used to predict radioactive contamination in the nuclear accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Cesium 137”
  • “Nuclear accident”
  • “Transfer coefficients”
  • “Multi-compartmental model”
  • “Edible plants”