بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 مدیر گروه کشاورزی و منابع طبیعی واحد تهران شرق دانشگاه پیام نور

3 گروه محیط زیست

4 دانشجو

چکیده

با توجه به رشد و گسترش سریع شهرها و به دنبال آن افزایش جمعیت و نیاز به زمین برای سکونت، داشتن یک برنامه ریزی دقیق برای توسعه شهری ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین کاربری مناسب توسعه شهری، بر اساس شاخص های مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری ایران در شهرستان پردیس با درنظرگرفتن 14 معیار مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش ارزیابی چند معیاره که روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جزء مهمترین فرایند آن است به منظور تولید و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و معیار های موجود طبق مدل مخدوم ارزش دهی و با استفاده از نرم افزار ARC GIS تلفیق شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد، از کل مساحت 27600 هکتاری منطقه مورد مطالعه 304/120 هکتار دارای پتانسیل بسیار نامطلوب، 50/4404 هکتار دارای پتانسیل نامطلوب، 34/9433 هکتار دارای پتانسیل متوسط، 55/8684 هکتار دارای پتانسیل مطلوب و 4119 هکتار نیز دارای پتانسل بسیار مطلوب می باشد و شیب و گسل به ترتیب جزء مهمترین معیارها در توسعه شهری و دارای بالاترین امتیاز شدند. همچنین قسمت های جنوبی بخش هایی از شمال و تا حدودی مرکزی منطقه از موقعیت بهتری برای گسترش آتی شهر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study with ecological potential assessment model of urban development using AHP and GIS methods (case study: Pardis city)

نویسندگان [English]

  • Sahar Tabibian 1
  • farid ejlali 2
  • Seyed reza miralizadeh fard 3
  • Maryam Abdoljavadi 4
1
2 Faculty member
3 Department of environment
4 Student
چکیده [English]

With consideration of the rapid growth and expansion of cities, followed by population growth and the need for land for housing, it is necessary to have a detailed plan for urban development. The present study aimed to determine the appropriate use of urban development, based on the indicators of the model of ecological potential assessment of urban development in Iran in the city of Pardis, considering 14 criteria.
For this purpose, the multi-criteria evaluation method, which the Analytic Hierarchy Process (AHP) is the most important process, was used to produce and analyze the data, and the existing criteria were evaluated and integrated according to the Makhdoom model using ARC GIS. Based on results, from total area of 27,600 hectares in the study area, 120,304 hectares have very unfavorable potential, 4404.50 hectares have unfavorable potential, 9433.34 hectares have medium potential, 8684.55 hectares have desirable potential and 4119 hectares also have very good potential.
Slope and fault became the most important criteria in urban development and had the highest score, respectively. Also, the southern parts of the north and to some extent the central part of the region have a better position for the future expansion of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “ecological potential assessment model”
  • “Urban Development”
  • “AHP”
  • “Pardis”
  • “GIS”