ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بستان آباد در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز،ایران.

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان نیترات و ریسک غیرسرطانزایی ناشی از آن در آب آشامیدنی شهرستان بستان آباد برای گروه‌های سنی مختلف انجام شد. در این مطالعه توصیفی- مقطعی غلظت نیترات در 98 نمونه آب آشامیدنی (18 نمونه شهری و 80 نمونه روستایی) اندازه‌گیری شد. همچنین ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی با استفاده از شاخص‌های آژانس حفاظت از محیط زیست تعیین گردید. میانگین غلظت نیترات در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی بستان‌آباد به ترتیب 56/10 و 65/14 میلی‌گرم بر لیتر بود. غلظت نیترات در 96/97 درصد نمونه‌های بررسی شده کمتر از استاندارد بود. میانگین مقادیر HQ ناشی از نیترات آب آشامیدنی برای چهار گروه سنی نوزادان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کمتر از یک بود. با این حال مقادیر HQ در 55/5 درصد نمونه‌های آب شهری و در 25/11درصد نمونه‌های آب روستایی برای گروه سنی کودکان بیشتر از 1 بود. با توجه به نتایج حاصله، در اکثر موارد میزان نیترات در آب آشامیدنی کمتر از استاندارد ملی ایران و سازمان بهداشت جهانی می‌باشد. با این حال گروه سنی کودکان در معرض ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی قراردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-carcinogenic risk assessment of drinking water nitrate in the urban and rural area of the Bostanabad County in 2017

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Safari 1
  • Behzad mohammadi 2
  • Maryam Farajzadeh 3
  • Nadia Esmailzadeh 3
1 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Department of Environmental Health Engineering, East Azerbaijan Province Health Center, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the concentration and the Non-carcinogenic risk associated with nitrate in the drinking water of Bostanabad city over different age groups. In this descriptive cross-sectional study, nitrate concentration was measured in 98 drinking water samples (18urban samples and 80 rural samples). Also, Non-carcinogenic risk assessment was determined using the indicators of the Environmental Protection Agency. The mean concentration of nitrate in the drinking water of urban and rural areas of Bostanabad was 10.56 and 14.65 mg/L, respectively. Nitrate concentration in 95.91% of the samples was lower than the standard. The mean Hazard Quotient )HQ( values due to nitrate in drinking water for the four age groups of infants, children, teenager and adults both urban and rural areas were less than one. However, HQ values was more than 1 in 5.5% of urban water samples and in 11.25% of rural water samples over age group of children. According to the results, in most cases, the concentration of nitrate in drinking water was less than the national standard of Iran and the World Health Organization. However, age group of children are at Non-carcinogenic risk from drinking water nitrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Nitrate”
  • “Water Pollution”
  • “Bostanabad”
  • “Non-carcinogenic Risk Assessment”
  • “Children