عملکرد گونه های مرتعی Agropyron elongatum و Festuca arundinacea تحت شرایط مزرعه در سطوح مختلف شوری آب دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

2 گروه مرتعداری. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22034/jess.2022.144412

چکیده

محدودیت منابع آب شیرین، ضرورت استفاده کامل یا تلفیقی از آب های نامتعارف را ایجاب می نماید. یکی از این منابع، آب‌های شور در دسترس می‌باشد. هدف این تحقیق، بررسی روش تلفیق آب دریای خزر با آب شیرین بر عملکرد گونه‌های، Agropyron elongatum و Festuca arundinacea می‌باشد. برای این منظور آزمایشی در قالب طرح اسپیلیت پلات و بلوک های تصادفی با سه تکرار و پنج سطح شوری (آب شیرین (شاهد) و نسبت های 10، 20، 30 و 50 درصد آب دریای خزر) بر پایه کشت در مزرعه انجام شد. در این بررسی پارامتر‌های درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، شاخص جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه، تولید، درصد رطوبت نسبی، درصد عناصر سدیم، پتاسیم، نیتروژن و پروتئین دو گونه مرتعی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های حاصل با استفاده از تجزیه واریانس و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 و مقایسه میانگین حاصل از داده‌های آماری با استفاده از آزمون LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد گونه‌های آگروپایرون و فستوکا تا سطح شوری 50 درصد جوانه‌ زدند. مقدار تولید در واحد سطح در گونه آگروپایرون در تیمار 20 درصد و در گونه فستوکا در تیمار 10 درصد افزایش یافت و پس از آن روند کاهشی را نشان داده است. میزان درصد رطوبت نسبی، پتاسیم، نیتروژن و پروتئین در هر دو گونه با افزایش سطح شوری کاهش و درصد سدیم افزایش یافت. در مجموع گونه آگروپایرون در همه مراحل جوانه زنی و رشد، عملکرد مناسبتری از لحاظ تولید در واحد سطح و مقاومت به شوری نسبت به گونه فستوکا داشته و توانایی خوبی برای رشد در شرایط تنش شوری دارد و به عنوان یک گونه پایدار و مقاوم به شوری برای کشت توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Yield of Rangeland Species Agropyron elongatum and Festuca arundinacea under Field Conditions at Different Salinity Levels of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Arash Kakoolarimi 1
  • reza tamartash 2
  • mohamadreza tatian 2
1 Faculty of Range Management, University of Agricultural and Natural Resources, Sari, Iran
2 Department of Range Management, Faculty of Natural Resources. University of Agricultural and Natural Resources, Sari, Iran
چکیده [English]

Forage plants are of undeniable importance in grazing livestock and thus supply human needs for livestock products. Unfortunately, in Iran, the production and management of forage plants is less considered than other crops. As a result, on the one hand, the lack of attention to increase the quantity and quality of forage, has led to a shortage of meat and dairy products and reduce their quality, and on the other hand due to livestock pressure on natural pastures has led to the destruction of a large part of vegetation. Therefore, paying attention to the cultivation of forage plants with the scientific method in the country, which is faced with uncontrolled population growth and lack of rich rangelands, is of particular importance. Forage production is very important in the country. Examining different rangeland and forage species under different environmental stresses, especially salinity stress, recognizing the potential for species adaptation and introducing compatible species, can be a step towards eliminating forage shortages. Existence of huge resources of water and saline soil in the country has made the use of salinity-resistant plants as new sources in order to produce sustainable forage to meet the nutritional needs of livestock in the country inevitable. Creating new water sources for irrigation saves drinking water for human consumption. Haloculture is a method of using saline water and soil resources in agriculture and one of the salinity rings is the production of plants with saline water resources. Caspian Sea water with less electrical conductivity than the water of other open seas of the world with an average of 18.5 ds / m equivalent to 12000 ppm can be used as an unlimited water source for to be evaluated in rangeland crop cultivation. Also, due to the presence of many useful salts in the Caspian Sea water, including potassium, calcium and sodium, compared to drinking water, it can be used as a suitable water source for growing forage plants. The average salt in the Caspian Sea is about 13 grams per liter while in the high seas and oceans it is about 45-35 grams per liter. The Caspian Sea has the lowest amount of Cl- and Na+ and the highest amount of Ca2+ and so42- compared to other high seas, which in turn causes less damage to the physical and chemical properties of the soil. Therefore, the use of Caspian Sea water for agricultural purposes is considered as a viable option. In this regard, we studied the effect of seawater irrigation at five levels of zero (control), 10, 20, 30 and 50% mixed with fresh water cultivated in the spring of 1399 on two plants Agropyron elongatum and Festuca arundinacea.

Methodology
This research was conducted on arable land in Larim village in Mazandaran province in the spring of 1399. Larim in terms of geographical location with a longitude of 50 to 52 degrees and 56 minutes and a latitude of 36 degrees and 43 minutes to 45 degrees is located in the northern margin of the city of Joybar from the Gilkharan section (Figure 1). It is located at a negative height of 20 meters above the sea level. This village is connected to the Caspian Sea at a distance of 4 km from the north. (Rastegar et al., 2017). In order to evaluate germination rate, percentage and index, fresh and dry weight of aerial and underground organs, root and stem length and production, percentage of potassium, sodium, nitrogen, protein and percentage of relative relative humidity in the form of block design. Random complete in split plot with three replications and five salinity levels (fresh water and 10% ratio equal to 1200 ppm, 20% equivalent to 2400 ppm, 30% equivalent to 3600 ppm and 50% equivalent to 6000 ppm Caspian Sea water prepared from Larim coast) Was done by planting in a plot of land with 60 plots of one square meter in Larim area. The water quality characteristics of the Caspian Sea and the water used for dilution and soil properties of the region were studied in the soil and water laboratory of Joybar city (Tables 1 and 2).
Also, having the data of dry weight and area of each plot, by multiplying the amount of calculated dry weight (grams per square meter) by 10, the amount of production in kilograms per hectare was calculated. Finally, the data were analyzed by analysis of variance and the comparison of mean traits in LSD treatments was performed in Spss software version 25.
Conclusion
The results of analysis of variance showed that most of the studied parameters of both species under different salinity levels of Caspian Sea water in different proportions include: fresh water (control), 10% Caspian Sea water, 20% Caspian Sea water, 30% sea water Caspian and 50% of Caspian Sea water were examined, showing a significant difference at the level of 1% (P≥0.01) (Table 3). The two rangeland species studied were evaluated together at different salinity levels. The results of germination percentage of two species under different salinity levels showed that the highest germination percentage with 100% was for both species that did not show a significant difference with each other. The results of Maguire index germination rate showed that Festuca species under normal water treatment and 10% salinity of sea water with a value of 4.94 both had the highest germination rate which did not show a significant difference with each other but with Agropyron species. They showed significant differences at different salinity levels. The results of germination rate of Thomson index showed that Festuca species under normal water treatment with 12.38 had the highest germination rate that there was no significant difference between different species but with Agropyron species at different salinity levels. The results of germination rate coefficient showed that Festuca species under control treatment with 66.23 had the highest value, which showed a significant difference with different salinity levels in Agropyron species. The results of average daily germination showed that Festuca species under control treatment and 10% and 20% of sea water with the value of 10.74 had the highest value and with Agropyron species, showed a significant difference in all salinity levels. The results of germination index showed that Agropyron species under normal water treatment with the value of 10.44 had the highest value, which showed a significant difference with 30 and 50% levels of Agropyron and at different levels of salinity with Festuca species. The stem lengths of the two species under different salinity levels were also examined. Accordingly, the maximum stem length for Agropyron species under treatment was 10% with 67.23 cm, which except for the treatment of 20% seawater in Agropyron species with other levels of this species and also with different salinity levels in Festuca species showed a significant difference. The results showed that the maximum root length for 10% sea water treatment was 18.25 cm in Agropyron species, which showed a significant difference with other salinity levels in Agropyron species and different salinity levels of Festuca species. The highest fresh and dry weight of shoots for Agropyron species treated with 20% salinity of sea water with 1422.96 and 256.13 g, respectively, which was a significant difference with other different salinity levels in Agropyron species and with different salinity levels in Festuca species. The results of fresh and dry weight of roots showed that Agropyron under normal water treatment with 264.49 and 31.73 g, respectively, had the highest weight, which was a significant difference with other treatments in Agropyron and all different salinity levels in Festuca species. The production results showed that 20% treatment for Agropyron species with 2561.30 kg / ha had the highest value, which except for 30% treatment for Agropyron species with other salinity levels related to Agropyron and all salinity levels of Festuca showed a significant difference. Is. The lowest production for Festuca species was treated with 50% salinity of seawater. The results related to the amount of sodium in the plant showed that Festuca species under the treatment of 50% seawater with 0.63% had the highest value and showed a significant difference with other treatments of both species at all salinity levels. The results related to the amount of potassium showed that Agropyron species under normal water treatment had the highest value with 19.53% and showed a significant difference with other treatments of both species at all salinity levels. The results related to the amount of nitrogen and protein showed that Agropyron species under normal water treatment had the highest values with 2.70 and 16.87%, respectively, and in both species with 20, 30 and 50% salinity treatments showed a significant difference. The results related to the percentage of relative humidity showed that Agropyron species under ordinary water treatment had the highest value with 71.58% and showed a significant difference with the treatments of Festuca species in all salinity levels. The results of analysis of variance of the studied factors of the two species are shown in Table 3 and the average comparison of the studied parameters is shown in Figure 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seawater
  • Germination
  • Yield
  • Salinity
  • Field cultivation