دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1401 
POTENTIAL ECOLOGICAL RISK OF METALS EMITTED FROM TRAFFIC ON THE LEAVES OF TREES IN TEHRAN, IRAN

صفحه 4447-4458

10.22034/jess.2022.141183

سارا عباسی؛ مریم ملاشاهی؛ محبوبه چراغی؛ عاتکه اصلانی


بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر اهر در سال 1397

صفحه 4488-4493

10.22034/jess.2022.142075

غلامحسین صفری؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی؛ احمد اصل هاشمی؛ حسن امام جمعه


تاثیر نانوذرات کربنی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی سیب گوشت قرمز و مالینگ مرتون

صفحه 4688-4696

10.22034/jess.2022.144657

مریم عبدالعلی پور؛ محمدرضا دادپور؛ باقر افتخاری سیس؛ علیرضا مطلبی آذر


واکنش مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم نان تحت تاثیر تنش زیست محیطی خشکی

صفحه 4716-4726

10.22034/jess.2022.144731

کمال شهبازی هومونلو؛ علی عبادی؛ سلیم فرزانه؛ منوچهر خدارحمی