مقایسه میزان آلایندگی خودروهای پراید و سمند با سیستم های سوخت رسانی متفاوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه محیط زیست، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- گرایش آلودگی محیط زیست، موسسه آموزش عالی خرد گرایان مطهر، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- گرایش آلودگی محیط زیست، موسسه آموزش عالی خرد گرایان مطهر، مشهد، ایران کارشناس آزمایشگاه اداره

4 دکتری آمار، گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/jess.2022.143630

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی میزان خروجی آلاینده های مونوکسید کربن، دی اکسید کربن و هیدروکربن های نسوخته از اگزوز خودروهای پراید و سمند با تیپ ها و سیستم های سوخت رسانی مختلف در مشهد با سال های ساخت ۱۳91- ۱۳94 توسط دستگاه Motor Gas Tester برای ۲۰۰۰ خودرو صورت گرفت. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و آزمون هایt مستقل، تحلیل واریانس و ازمون تعقیبی دانکن (۰۵/۰P<) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیپ X7 در میان سایر تیپ های مورد بررسی سمند کمترین میزان تولید آلاینده را دارد، این در حالی است که هیچگونه تفاوت معنی داری از نظر میزان آلاینده های خروجی از اگزوز تیپ های مختلف پراید مشاهده نگردید. همچنین مشخص شد که مصرف سوخت گاز طبیعی در پراید دوگانه سوز میزان انتشار آلاینده ها را افزایش و در سمند دوگانه سوز کاهش می دهد که نشاندهنده طراحی بهتر سمند چه از لحاظ پمپ سوخت رسانی، نوع کیت به کار رفته و دیگر قطعات موتور آن نسبت به پراید برای استفاده از این سوخت جایگزین می باشد. این امر نشاندهنده کاملتر بودن فرایند احتراق در پراید بنزینی و طراحی مناسب تر سمند برای استفاده از سوخت گاز طبیعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Pride and Samand vehicles with different fuel delivery systems

نویسندگان [English]

  • Mitra Mohammadi 1
  • AKBAR SARHADI 2
  • AHMAD VAHDANI 3
  • MANDANA MOHAMADI 4
1 Assistant Prof, Department of Environment, Kheradgarayan Motahar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Master of Science in Natural Resources Engineering - Environmental Pollution, Institute of Higher Education of Motahar Rationalists, Mashhad, Iran
3 Master of Science in Natural Resources Engineering - Environmental Pollution, Institute of Higher Education of Motahar Rationalists, Mashhad, Iran Laboratory expert of the General Department of Environmental Protection of North Khorasan, Bojnourd, Ir
4 PhD in Statistics, Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study aims to investigate the emissions of carbon monoxide, carbon dioxide and unburned hydrocarbons from the exhaust of Pride and Samand cars with different types and fueling systems in Mashhad during the 2012-2015 by Motor Gas Tester for 2000 cars. The data were analyzed by SPSS software and independent t-test, analysis of variance (ANOVA) and Duncan post hoc test (P <0.05). The results showed that type X7 among the other studied types of Samand has the lowest level of pollutant production, while no significant difference was observed in terms of the amount of pollutants emitted from the exhaust of different types of Pride. It was also found that the consumption of natural gas fuel in dedicated Pride increases the emission of pollutants and reduces in dedicated Samand, which indicates the better design of Samand in terms of fuel pump, type of kit used and other engine parts compared to Pride for usage of gas as an alternative fuel. It indicates that the combustion process in gasoline Pride is more complete and Samand is more suitable for using natural gas fuel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Exhaust pollutants”
  • “Pride”
  • “Samand”
  • “Fuel delivery system”
  • “vehicle technical inspection center”