ارزیابی خطرات بهداشتی مواجهه تنفسی بنزن با ظرفیت های تنفسی و پارامترهای خونی در یک صنعت شیمیایی به روش شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی(مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد

2 گروه مهندسی شیمی HSE، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22034/jess.2022.143870

چکیده

بنزن مایع بی‌رنگ خوشبو و به عنوان پایه اولیه نفت خام، بنزین، پلی استایرن، لاستیک مصنوعی و نایلون قادر به ایجاد اختلال عملکرد ریه، آسم، عفونت ریوی، سرکوب سیستم اعصاب مرکزی، مسمومیت خونی، اثرات ژنتیکی ، ناهنجاری های کروموزومی، آسیب DNA و سرطان خون می باشد. این تحقیق موردی در سال 1398 برروی جمعیت آماری 50 نفره از افراد شاغل یک صنعت شیمیایی انجام گرفت. جهت تعیین میزان مواجهه تنفسی کارکنان با بنزن از متد NIOSH1501 استفاده شد. نتایج میانگین متوسط وزنی زمانی مواجهه تنفسی با بنزن (OEL-TWA) گروه معرض مواجهه و گروه شاهد متفاوت و در پرسنل واحدهای بارگیری 7 پی پی ام، تولید 523/0 پی پی ام، آزمایشگاه 178/0 پی پی ام، کنترل کیفیت 224/0 پی پی ام و گروه شاهد اداری صفر است (حد آستانه مجاز OEL-TWA: 0.5 PPM). متغیرهای تحقیق شامل ظرفیت‌های تنفسی (FEV,FVC,FEV/FVC,FEF)، پارامترهای خونی (WBC,RBC,PLT,MCV)، سن و سابقه کاری گروه در معرض مواجهه و شاهد، از پرونده پزشکی پرسنل استخراج گردید. ارتباط خطر بهداشتی مواجهه تنفسی بنزن برروی پارامترهای خونی و ظرفیت های تنفسی، همچنین تاثیر فاکتورهای سن و سابقه کاری برروی این پارامترها به روش شبکه عصبی (MLP) و شبکه عصبی فازی (ANFIS) در نرم افزار Matlab 2019 با پردازنده 5 هسته ای و رم 8 گیگا بایت مدلسازی گردید. در معماری شبکه عصبی با صحت 7702/99 درصد بخش آزمایش و تلورانس همگرایی خطای 3-10×5/0 و در معماری شبکه عصبی فازی با صحت 8163/99 درصد بخش آزمایش و تلورانس همگرایی خطای 3-10×54/0، نتایج نشان داد ظرفیت های تنفسی و پارامترهای خونی گروه معرض مواجهه و شاهد متفاوت و دارای ارتباط معنادار، همچنین سن و سابقه کاری بر روی پارامترهای خونی و ظرفیت های تنفسی گروه معرض مواجهه و شاهد تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the health hazard of respiratory exposure to benzene on respiratory capacity and blood parameters in a chemical industry with a fuzzy assessmentssessing the health hazard of respiratory exposure to benzene on respiratory capacity and blood parameters in a chemical industry by neural network and fuzzy neural network (Case study)

نویسندگان [English]

  • majid mohammadi 1
  • farham aminshrei 2
1 Master student of Najaf abad Azad University
2 Department of Chemical Engineering Health, safety & Enironment, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Benzene is a aromatic colorless liquid as a base for crude oil, gasoline, polystyrene, synthetic rubber and nylon capable of causing lung dysfunction, asthma, lung infection, central nervous system suppression, blood poisoning, genetic effects, chromosomal abnormalities, DNA damage And leukemia. This case study was conducted in 1398 on a statistical population of 50 people working in a chemical industry. The Niosh1501 method was used to evaluate and determine the respiratory exposure of employees to benzene. The results mean weighted average time of respiratory exposure to benzene (OEL-TWA) was different in the exposed group and the control group and in the personnel of loading units 7 ppm, production 0.523 ppm, laboratory 0.178 ppm, quality control 0.224 ppm and the administrative control group is zero (OEL-TWA allowable threshold: 0.5 PPM). Research variables include respiratory capacity (FEV, FVC, FEV / FVC, FEF), blood parameters (WBC, RBC, PLT, MCV), as well as age and work experience of the exposed and control group were extracted from the medical records of the personnel. Relationship between health hazard of respiratory exposure to benzene on blood parameters and respiratory capacity, as well as the effect of age and work experience factors on these parameters by neural network (MLP) and fuzzy neural network (ANFIS) in software Matlab 2019 was modeled with 5 core processor power and 8 gb of ram. In neural network architecture with 99.7702% accuracy in the experimental section and the degree of convergence tolerance equal to 0.5 ×10-3, and in fuzzy neural network architecture with 99.8163% accuracy in the experimental section and with Convergence tolerance of 0.54×10-3, results showed that the respiratory capacities and blood parameters of the exposed and control groups were different and had a significant relationship, as well as age and work experience did not affect the blood parameters and respiratory capacities of the exposed and control groups.
Benzene is a aromatic colorless liquid as a base for crude oil, gasoline, polystyrene, synthetic rubber and nylon capable of causing lung dysfunction, asthma, lung infection, central nervous system suppression, blood poisoning, genetic effects, chromosomal abnormalities, DNA damage And leukemia. This case study was conducted in 1398 on a statistical population of 50 people working in a chemical industry. The Niosh1501 method was used to evaluate and determine the respiratory exposure of employees to benzene. The results mean weighted average time of respiratory exposure to benzene (OEL-TWA) was different in the exposed group and the control group and in the personnel of loading units 7 ppm, production 0.523 ppm, laboratory 0.178 ppm, quality control 0.224 ppm and the administrative control group is zero (OEL-TWA allowable threshold: 0.5 PPM). Research variables include respiratory capacity (FEV, FVC, FEV / FVC, FEF), blood parameters (WBC, RBC, PLT, MCV), as well as age and work experience of the exposed and control group were extracted from the medical records of the personnel. Relationship between health hazard of respiratory exposure to benzene on blood parameters and respiratory capacity, as well as the effect of age and work experience factors on these parameters by neural network (MLP) and fuzzy neural network (ANFIS) in software Matlab 2019 was modeled with 5 core processor power and 8 gb of ram. In neural network architecture with 99.7702% accuracy in the experimental section and the degree of convergence tolerance equal to 0.5 ×10-3, and in fuzzy neural network architecture with 99.8163% accuracy in the experimental section and with Convergence tolerance of 0.54×10-3, results showed that the respiratory capacities and blood parameters of the exposed and control groups were different and had a significant relationship, as well as age and work experience did not affect the blood parameters and respiratory capacities of the exposed and control groups.
Benzene is a aromatic colorless liquid as a base for crude oil, gasoline, polystyrene, synthetic rubber and nylon capable of causing lung dysfunction, asthma, lung infection, central nervous system suppression, blood poisoning, genetic effects, chromosomal abnormalities, DNA damage And leukemia. This case study was conducted in 1398 on a statistical population of 50 people working in a chemical industry. The Niosh1501 method was used to evaluate and determine the respiratory exposure of employees to benzene. The results mean weighted average time of respiratory exposure to benzene (OEL-TWA) was different in the exposed group and the control group and in the personnel of loading units 7 ppm, production 0.523 ppm, laboratory 0.178 ppm, quality control 0.224 ppm and the administrative control group is zero (OEL-TWA allowable threshold: 0.5 PPM). Research variables include respiratory capacity (FEV, FVC, FEV / FVC, FEF), blood parameters (WBC, RBC, PLT, MCV), as well as age and work experience of the exposed and control group were extracted from the medical records of the personnel. Relationship between health hazard of respiratory exposure to benzene on blood parameters and respiratory capacity, as well as the effect of age and work experience factors on these parameters by neural network (MLP) and fuzzy neural network (ANFIS) in software Matlab 2019 was modeled with 5 core processor power and 8 gb of ram. In neural network architecture with 99.7702% accuracy in the experimental section and the degree of convergence tolerance equal to 0.5 ×10-3, and in fuzzy neural network architecture with 99.8163% accuracy in the experimental section and with Convergence tolerance of 0.54×10-3, results showed that the respiratory capacities and blood parameters of the exposed and control groups were different and had a significant relationship, as well as age and work experience did not affect the blood parameters and respiratory capacities of the exposed and control groups.
Benzene is a aromatic colorless liquid as a base for crude oil, gasoline, polystyrene, synthetic rubber and nylon capable of causing lung dysfunction, asthma, lung infection, central nervous system suppression, blood poisoning, genetic effects, chromosomal abnormalities, DNA damage And leukemia. This case study was conducted in 1398 on a statistical population of 50 people working in a chemical industry. The Niosh1501 method was used to evaluate and determine the respiratory exposure of employees to benzene. The results mean weighted average time of respiratory exposure to benzene (OEL-TWA) was different in the exposed group and the control group and in the personnel of loading units 7 ppm, production 0.523 ppm, laboratory 0.178 ppm, quality control 0.224 ppm and the administrative control group is zero (OEL-TWA allowable threshold: 0.5 PPM). Research variables include respiratory capacity (FEV, FVC, FEV / FVC, FEF), blood parameters (WBC, RBC, PLT, MCV), as well as age and work experience of the exposed and control group were extracted from the medical records of the personnel. Relationship between health hazard of respiratory exposure to benzene on blood parameters and respiratory capacity, as well as the effect of age and work experience factors on these parameters by neural network (MLP) and fuzzy neural network (ANFIS) in software Matlab 2019 was modeled with 5 core processor power and 8 gb of ram. In neural network architecture with 99.7702% accuracy in the experimental section and the degree of convergence tolerance equal to 0.5 ×10-3, and in fuzzy neural network architecture with 99.8163% accuracy in the experimental section and with Convergence tolerance of 0.54×10-3, results showed that the respiratory capacities and blood parameters of the exposed and control groups were different and had a significant relationship, as well as age and work experience did not affect the blood parameters and respiratory capacities of the exposed and control groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Benzene"،" Blood Factory "،" Respiratory Capacity "،" Neural network
  • Fuzzy neural network "