دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1401 
طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک جهت تخمین میزان قند ارقام مختلف سیب‌زمینی

صفحه 5121-5128

10.22034/jess.2022.321603.1706

اسما کیسالائی؛ غلامحسین شاهقلی؛ عبدالمجید معین فر؛ علی خرمی فر


کاربرد بینی الکترونیک در طبقه بندی فلفل خوراکی

صفحه 5139-5148

10.22034/jess.2022.333771.1745

منصور راسخ؛ حامد کرمی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ منصور احمدی پیرلو


ترویج مفهوم و رویکردهای ارزیابی آشفتگی انسانی

صفحه 5216-5239

10.22034/jess.2022.338223.1767

زینب حزباوی؛ وحیده مرادزاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ شیرین زارعی


ارزیابی اثرات توسعه شهری اردبیل بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت اردبیل

صفحه 5374-5385

10.22034/jess.2022.343220.1792

یوسف حسنعلی پور؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ محمد احمدی؛ رسول ایمانی