بررسی مشخصه‌های مورفولوژیک کمّی و کیفی درختان پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.) در توده‌های طبیعی جنگلی ارسباران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

2 گروه باغبانی، دانشگاه تبریز

10.22034/jess.2022.142077

چکیده

مطالعات کمّی و کیفی مناسب و دقیق از وضعیت توده‌های جنگلی لازمه مدیریت و برنامه‌ریزی اصولی است زیرا این ویژگی‌ها در برآورد وضعیت فعلی و برنامه‌ریزی آینده نقش اساسی دارند. پسته وحشی در فهرست گونه‌های در معرض انقراض است، بنابراین پژوهش در توده-های طبیعی این گونه در مناطق مختلف کشور ضروری است. به‌منظور بررسی وضعیت رویشی در توده‌های طبیعی گونه پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.) در منطقه ارسباران واقع در استان آذربایجان شرقی، توده‌ای خالص از این گونه در منطقه شاهمرادلو واقع در مختصات جغرافیایی ʺ25 ʹ31 °38 عرض شمالی تا ʺ58 ʹ25 °47 طول شرقی با دامنه ارتفاعی 1000 تا 1800 متر بالاتر از سطح دریا انتخاب شد. درختان نمونه به‌روش خطی به طول 50 متر، مورد اندازه‌گیری مشخصه‌های کمّی و کیفی قرار گرفتند. نتایج بررسی کمّی توده نشان داد که درختان پسته وحشی در این منطقه دارای میانگین قطر برابر سینه 23/7 سانتیمتر و ارتفاع 71/2 متر بودند. سطح مقطع درختان 33/4730 سانتیمتر مربع در هکتار، سطح تاج پوشش درختان به طور متوسط 76/4 مترمربع در هکتار و تراکم توده 110 پایه در هکتار بود. بیشترین مقدار بیوماس مربوط به تنه بر حسب قطر برابر سینه به مقدار 40/0± 53/8 کیلوگرم محاسبه شد. نتایج حاصل از بررسی کیفی توده نیز نشان داد که از نظر وضعیت تاج، 4/62 درصد درختان دارای تاج نامتقارن و 9/64 درصد درختان دارای تاج سر شکسته بودند. از نظر وضعیت تنه 90 درصد مورد قطع سرشاخه‌ها و انشعابات تنه، 7/87 درصد مورد حمله آفات و بیماری قرار گرفته بودند و 3/85 از حالت قائم انحراف داشتند و بر روی تنه هیچ درختی آثار برداشت صمغ مشاهده نشد. 8/92 درصد درختان توده شاخه‌زاد بودند. در مجموع توده مورد مطالعه، جوان با قطر کم، درختانی با ارتفاع کوتاه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative morphological characteristics study of wild pistachio trees (Pistacia atlantica Desf.) in natural forest stands of Arasbaran

نویسندگان [English]

  • Roya Abedi 1
  • Fariborz Zarenahand 2
  • Manijeh Mahmoudi 2
1 Department of Forestry, Ahar faculty of agriculture and natural resources, University of Tabriz
2 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

Appropriate and accurate quantitative and qualitative information about forest stands is the requirement of any kind of principled management and planning. Therefore, statistics of these characteristics play an essential role in estimating the current situation and future planning. Pistacia atlantica Desf. is on the list of endangered species, so different studies are necessary for different parts of the country on natural pistachio stands. In order to study the morphological characteristics of Pistacia atlantica Desf. stands in Arasbaran region located in East Azarbaijan province, a pure stand selected in the Shahmoradloo region located in 38° 31ʹ 25ʺ latitudes to 47° 25ʹ 58ʺ east longitude geographical coordinates and in altitude of 1000-1800 m above sea level. Sample trees were measured based on the quantitative and qualitative characteristics in the 50 m length transect method. Wild pistachio is a dicotyledonous, deciduous tree species with comb-shaped leaves in the form of 2 to 5 ovate leaflets. Shaft fruits are eatable. This species occupies a large part of the semi-arid forests of western and northwestern Iran, and the natural stands of this species are considered national value due to conservation and economic values. Its distribution is mostly reported in mountainous areas and on steep slopes and rocky areas and the main habitat of this species is in the Zagros forests. it would rather dry and suitable climates, soil having a light texture and are quite a light-loving species, which has caused them to be present on the southern slopes.In order to measure 16 quantitative characteristics and 7 qualitative characteristics, the method of linear sampling with fixed length (50 m) which was randomly systematically distributed was used in the direction of the slope at the stand. all the trees whose part or trunk intersected the line were identified and quantitative parameters including the distance of sample trees, diameter at the breast height of the sample trees (cm), the total height of the sample trees (m), small and large diameter of the sample trees canopy (m) were measured and recorded. Also, the qualitative characteristics of the sampled trees were identified and recorded, including the number of trees in terms of the quality of the canopy (symmetry or unsymmetrical of the crown and broken canopy branches), the quality of the trunk (including resin exploitation, cutting branches, pest and insect attack, and diseases and leaning position (deviated from the upright position) and stand origin (standard or coppice) for each tree were recorded in the statistical forms. In the data analysis section, for quantitative characteristics, stand density characteristics, stand basal area, percentage of canopy cover and biomass of stand were calculated based on allometric equations. The results of quantitative characteristics indicated that trees had an average diameter of 7.23 cm and a mean height of 2.71 m. The basal area of the trees was 4730.4730 cm2 per hectares and the canopy area was 4.76 m2 per hectares. Stand density was 110 trees per hectares and the highest amount of carbon storage was related to the tree trunk (8.53 ± 0.40 kg). The results of qualitative characteristics analysis showed that 62.4% of the trees had an unsymmetrical crown canopy and 64.9% of the trees had broken canopy branches. 90% were cut branches on trunk, 87.7% were attacked by pests and diseases, and 85.3% had leaning position (deviated from the upright position) and no resin exploitation was observed in any trees trunk. 92.8% of the trees were coppice. In general, the studied stand was young with small diameter, short height and the stand had a coppice structure.


Appropriate and accurate quantitative and qualitative information about forest stands is the requirement of any kind of principled management and planning. Therefore, statistics of these characteristics play an essential role in estimating the current situation and future planning. Pistacia atlantica Desf. is on the list of endangered species, so different studies are necessary for different parts of the country on natural pistachio stands. In order to study the morphological characteristics of Pistacia atlantica Desf. stands in Arasbaran region located in East Azarbaijan province, a pure stand selected in the Shahmoradloo region located in 38° 31ʹ 25ʺ latitudes to 47° 25ʹ 58ʺ east longitude geographical coordinates and in altitude of 1000-1800 m above sea level. Sample trees were measured based on the quantitative and qualitative characteristics in the 50 m length transect method. Wild pistachio is a dicotyledonous, deciduous tree species with comb-shaped leaves in the form of 2 to 5 ovate leaflets. Shaft fruits are eatable. This species occupies a large part of the semi-arid forests of western and northwestern Iran, and the natural stands of this species are considered national value due to conservation and economic values. Its distribution is mostly reported in mountainous areas and on steep slopes and rocky areas and the main habitat of this species is in the Zagros forests. it would rather dry and suitable climates, soil having a light texture and are quite a light-loving species, which has caused them to be present on the southern slopes.In order to measure 16 quantitative characteristics and 7 qualitative characteristics, the method of linear sampling with fixed length (50 m) which was randomly systematically distributed was used in the direction of the slope at the stand. all the trees whose part or trunk intersected the line were identified and quantitative parameters including the distance of sample trees, diameter at the breast height of the sample trees (cm), the total height of the sample trees (m), small and large diameter of the sample trees canopy (m) were measured and recorded. Also, the qualitative characteristics of the sampled trees were identified and recorded, including the number of trees in terms of the quality of the canopy (symmetry or unsymmetrical of the crown and broken canopy branches), the quality of the trunk (including resin exploitation, cutting branches, pest and insect attack, and diseases and leaning position (deviated from the upright position) and stand origin (standard or coppice) for each tree were recorded in the statistical forms. In the data analysis section, for quantitative characteristics, stand density characteristics, stand basal area, percentage of canopy cover and biomass of stand were calculated based on allometric equations. The results of quantitative characteristics indicated that trees had an average diameter of 7.23 cm and a mean height of 2.71 m. The basal area of the trees was 4730.4730 cm2 per hectares and the canopy area was 4.76 m2 per hectares. Stand density was 110 trees per hectares and the highest amount of carbon storage was related to the tree trunk (8.53 ± 0.40 kg). The results of qualitative characteristics analysis showed that 62.4% of the trees had an unsymmetrical crown canopy and 64.9% of the trees had broken canopy branches. 90% were cut branches on trunk, 87.7% were attacked by pests and diseases, and 85.3% had leaning position (deviated from the upright position) and no resin exploitation was observed in any trees trunk. 92.8% of the trees were coppice. In general, the studied stand was young with small diameter, short height and the stand had a coppice structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diameter distribution
  • Morphology
  • Qualitative characteristic
  • Quantitative characteristics
  • Wild pistachio