بررسی فعالیت‌های نئوتکتونیکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و توان‌لرزه‌زایی گسل‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوزه‌توپراقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشگاه محقق اردبیلی

4 محقق اردبیلی

10.22034/jess.2022.334604.1750

چکیده

عوامل تکتونیکی از جمله عوامل دینامیکی می‌باشند که همواره حوضه‌های آبخیز و مخصوصاً نیمرخ طولی رودخانه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ریخت زمین‌ساخت، اشکال ایجاد شده بر روی زمین که بر اثر مکانیسم‌های زمین‌ساختی ایجاد شده است را مورد مطالعه قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی نئوتکتونیک فعال، از شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی حوضه آبریز استفاده می‌گردد. در این پژوهش فعالیت‌های نئوتکتونیکی حوضه آبخیز کوزه‌توپراقی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از نرم‌افزار Gis10.3 و افزونه Archydro زیرحوضه‌ها و آبراهه‌های منطقه مورد بررسی استخراج گردید .برای محاسبه دقیق در هر زیرحوضه 19گانه از نقشه‌های توپوگرافی 1:25000، نقشه‌های زمین‌شناسی 1:100000، مدل رقومی ارتفاع 30 متر استفاده گردید و درنهایت برای هریک از شاخص‌ها نقشه پهنه‌بندی حوضه مورد بررسی در پنج رده تهیه گردید. در نهایت با توجه مقادیر محاسبه شده هریک از شاخص‌ها شاخص زمین‌ساخت نسبی فعال برای حوضه استخراج شد. با توجه به شاخص زمین‌ساخت نسبی فعال منطقه مورد مطالعه به پنج رده بسیار بالا، بالا، متوسط، کم و بسیار کم نئوتکتونیکی تقسیم گردید. براساس ارزیابی توان لرزه خیزی این نتیجه حاصل گردید رابطه زارع با مقدار 7/4 ریشتر، نوروزی و اشجعی با مقدار 9/5 ریشتر و نوروزی 6/5 ریشتر می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش فعالیت نئوتکتونیکی متوسط را در بیشتر زیرحوضه‌های کوزه توپراقی نشان می‌دهد که در این مناطق فعالیت گسل شدت نداشته و بنابراین در این مناطق برای مناطق مسکونی خطرات چندانی ایجاد نمی‌کند از مهم‌ترین گسل حوضه کوزه توپراقی می‌توان به گسل آمین‌آباد و ترکه‌ده اشاره کرد.
کلمات کلیدی
" توان لرزه‌زایی"، " حوضه آبخیز"، " شاخص‌های ژئومورفیک"، " کوزه توپراقی"، "نئوتکتونیک".

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of neotectonic activities using geomorphic and seismic potentials of faults (Case study: Pine-basin watershed)

نویسندگان [English]

  • Mousa Abedini 1
  • AmirHesam Pasban 2
  • Behrouz Nezafat takle 3
  • elhameh pourgasemi 4
1 Professor of Geomorphology Department, University of Mohaghegh Ardabili
2 Department of Natural Geography, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Uma
4 mohagheghe ardebili
چکیده [English]

Tectonic factors are among the dynamic factors
that always affect watersheds and especially the longitudinal profile of rivers. Tectonic morphology studies the shapes created on the ground created by tectonic mechanisms. In order to study active neotectonics, tectonic morphological features of the catchment are used. In this study, the neotectonic activities of the Puppet basin watershed have been investigated using geomorphic indices. At first, using Gis10.3 software and Archydro plugin, sub-basins and waterways of the study area were extracted. For accurate calculation in each of the 19 sub-basins, topographic maps of 1: 25000, geological maps of 1: 100000, digital model of 30 m height were used, and finally For each of the indicators, the zoning map of the study basin was prepared in five categories. Finally, according to the calculated values ​​of each of the indicators, the active relative tectonic index for the basin was extracted. According to the relative active tectonic index of the study area, it was divided into five categories: very high, high, medium, low and very low neotectonic. Based on the evaluation of seismicity, this result was obtained. The results of this study show moderate neotectonic activity in most sub-basins of Topraghi that in these areas the fault activity is not intense and therefore does not pose much danger to residential areas. .
Keywords: Seismicity, Watershed, Geomorphic features, Topraqi pot, Fault, Neotectonic.
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*

*
*

**

**
*

**

-
*
-
*
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-

-
-
--

--
---
--
--
-
--
----
--
--
--
---
-----
-
-
-----
-
--
--
---
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----

-
-
-
--
-
-
-

--
-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
--
-
--
--
----
-
-

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*

*
*

**

**
*

**

-
*
-
*
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-

-
-
--

--
---
--
--
-
--
----
--
--
--
---
-----
-
-
-----
-
--
--
---
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----

-
-
-
--
-
-
-

--
-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
--
-
--
--
----
-
-
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*

*
*

**

**
*

**

-
*
-
*
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-

-
-
--

--
---
--
--
-
--
----
--
--
--
---
-----
-
-
-----
-
--
--
---
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----

-
-
-
--
-
-
-

--
-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
--
-
--
--
----
-
-
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*

*
*

**

**
*

**

-
*
-
*
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-

-
-
--

--
---
--
--
-
--
----
--
--
--
---
-----
-
-
-----
-
--
--
---
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----

-
-
-
--
-
-
-

--
-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
--
-
--
--
----
-
-
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0.
.
*
*
*

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Seismicity"
  • "Watershed"
  • "Geomorphic features"
  • "Topraqi pot"
  • "Neotectonic"