امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی:شهرستان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق ردبیل

10.22034/jess.2022.352813.1832

چکیده

چکیده
خورشید به عنوان منبع انرژی، سرآغاز حیات و منشأ تمام انرژی‌های دیگر شناخته شده است. تابش جهانی خورشید یکی از سازه‌های بنیادی هر گستره اقلیمی شمرده می‌شود. از این رو، شناخت ویژگی‌ها و نیز پیش‌بینی این سازه‌های اساسی، تاثیر زیادی در برنامه‌ریزی‌های وابسته به انرژی دارد. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌های سنجش از دور به عنوان ابزاری مناسب و کم‌هزینه برای تخمین تابش خورشیدی، در سال‌های اخیر بوده است. جهت انجام این پژوهش، از تصاویر مربوط به سال 2020 ماهواره لندست 8 سنجنده OLI و سنجنده TIRS و الگوریتم سبال استفاده شد. از نرم‌افزارENVI جهت تصحیحات هندسی، اتمسفری و رادیومتریک تصاویر ماهواره‌ای و همچنین اجرای محاسبات مربوط به مدل سبال و از نرم‌افزار ArcGIS جهت ایجاد پایگاه داده، تحلیل‌های مکانی، عملیات کارتوگرافیکی و در نهایت پیاده کردن مدل استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین بیشترین تابش موج کوتاه ورودی به میزان 918 وات بر مترمربع در تاریخ 09/08/2020 و کمترین مقدار در تاریخ 28/10/2020 به میزان 370 وات بر مترمربع بوده است. این در حالی است که بیشترین مقدار تابش خالص در تاریخ 09/08/2020 به میزان 232 کیلومتر و کمترین مقدار در 28/10/2020 به میزان 13 کیلومتر محاسبه شده است.تفاوت در مقدار تابش خالص رسیده به زمین در منطقه مورد مطالعه، ناشی از تفاوت زاویه تابش خورشید و تعداد ساعات آفتابی در ماه‌های مختلف سال است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تابش خورشیدی در منطقه، در سال مورد بررسی پتانسیل لازم برای اجرای طرح‌های فتوولتائیک خورشیدی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of using solar radiation energy using remote sensing and SEBAL algorithm(Case study: Alborz Plain)

نویسندگان [English]

  • batol zeynali 1
  • Maryam Mohammadzadeh 2
1 1- Professor of Climatology, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 uma ardabil
چکیده [English]

Feasibility study of using solar radiation energy using remote sensing and SEBAL algorithm(Case study: Alborz Plain)

Dr. Batol zeynali. 1 ; Maryam Mohammadzadeh shishagaram2
1- Professor of Climatology, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2-PhD student in of Geomorphology, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
zeynali.b@uma.ac.ir

Extended abstract
Abstract
The sun is known as the source of energy, the beginning of life and the source of all other energies. The global radiation of the sun is considered one of the fundamental structures of every climate. Therefore, knowing the characteristics and predicting these basic structures has a great impact on energy-related planning. The use of satellite images and remote sensing models as a suitable and low-cost tool for estimating solar radiation has been in recent years. In order to carry out this research, the images of 2020 Landsat 8 satellite, OLI sensor, TIRS sensor and Sabal algorithm were used. ENVI software was used for geometric, atmospheric and radiometric corrections of satellite images, as well as the execution of calculations related to the Sabal model, and ArcGIS software was used for creating a database, spatial analysis, cartographic operations and finally implementing the model. The results show that the average maximum incoming shortwave radiation was 918 watts per square meter on 08/09/2020 and the lowest value was 370 watts per square meter on 10/28/2020. Meanwhile, the highest amount of net radiation on 09/08/2020 was calculated as 232 km and the lowest amount was calculated as 13 km on 28/10/2020. The difference in the amount of net radiation reaching the ground in the studied area, It is caused by the difference in the angle of the sun and the number of sunny hours in different months of the year. Finally, it can be concluded that the solar radiation in the region has the necessary potential for the implementation of solar photovoltaic projects in the year under review.
Keywords
‘’Solar radiant energy’’, ‘’SEBAL algorithm’’, ‘’Remote sensing’’, ‘Alborz Plain’’

Introduction
The sun is the most basic energy provider for all human life processes on earth and is necessary for the continuation of life. The sun's radiation is also very effective on the weather processes that determine the environment around us. The amount of energy received from the sun is transferred to the earth from the sun's radiation, and the energy from it causes many processes on the earth's surface. Today, the use of renewable energy is one of the important and fundamental tasks for the optimal use of the climatic capabilities of each geographical area. Global solar radiation is one of the basic structures of any type of climate in any part of the world. Therefore, knowing the characteristics, knowledge and also predicting these root structures has a strong foothold in the planning and management of researches that require energy. Solar radiation is one of the most basic processes affecting the climate of any region, and by knowing this important issue, appropriate measures can be planned for its applications. In many remote and mountainous areas where electricity supply is very difficult, the power obtained from solar radiation can be the second method for fossil and non-renewable fuels. Especially that the use of this type of energy is free from factors such as environmental pollution.
Methodology
In this research, Landsat 8 satellite images were used in one period for the months of 2020 to investigate and verify the use of solar radiation energy (Table No. 1). ENVI software was used for geometric, atmospheric and radiometric corrections of satellite images, as well as the execution of calculations related to the Sabal model, and ArcGIS software was used for creating a database, spatial analysis, cartographic operations and finally implementing the model. Further, the calculations related to the Sabal model were performed in the environment of ENVI and ArcGIS software, and the amount of net radiation in the study area was calculated and analyzed. It is necessary to explain that the available images of the months of the year for the studied area are completely cloudy and considering that in Sabal's algorithm, net radiation values are obtained by measuring the sun's descent from cloud-free images, it is possible to use the images of the above-mentioned months.
Results
In this research, after preparing the images of the study area, pre-processing operations were used on the images. Then direction Calculating the distribution of net solar radiation reaching the earth's surface (Rn), first, the average reflectance (ρλ) of bands 2 to 7 was calculated by correcting the sun's radiation angle, for Landsat images, 2020 in the study area. The results show that the average of the highest incoming short wave radiation was 918 watts per square meter in 08/09/2020 and the lowest value was 370 watts per square meter in 10/28/2020. Meanwhile, the highest amount of net radiation on 09/08/2020 was calculated as 232 km and the lowest amount was calculated as 13 km on 28/10/2020.
Discussion & Conclusions
The results show that the average maximum incoming shortwave radiation was 918 watts per square meter on 08/09/2020 and the lowest value was 370 watts per square meter on 10/28/2020. Meanwhile, the highest amount of net radiation on 09/08/2020 was calculated as 232 km and the lowest amount was calculated as 13 km on 28/10/2020. The difference in the amount of net radiation reaching the ground in the studied area, It is caused by the difference in the angle of the sun and the number of sunny hours in different months of the year. Finally, it can be concluded that the solar radiation in the region has the necessary potential for the implementation of solar photovoltaic projects in the year under review. Photovoltaic cells, which are sensitive to solar radiation from the threshold of radiation up to 1000 W/m2 and receive it, it can be concluded that the solar radiation in the Alborz region in the two years under investigation has the necessary potential to implement solar photovoltaic projects.


Keywords
‘’Solar radiant energy’’, ‘’SEBAL algorithm’’, ‘’Remote sensing’’, ‘Alborz Plain’’

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords ‘’Solar radiant energy’’
  • ‘’SEBAL algorithm’’
  • ‘’Remote sensing’’
  • ‘Alborz Plain’’