بررسی وضعیت برخورداری شهرستان‌های استان ایلام به لحاظ شاخص‌های توسعه گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تاریخ و جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jess.2023.386772.1976

چکیده

جاذبه‌های گردشگری نقش تعیین کننده‌ای در موقعیت بالقوه گردشگری در هر منطقه بازی می‌کنند. عوامل بی‌شماری در توسعه گردشگری نقش دارند ارتباط و تعامل بین آن‌ها، توسعه گردشگری را شکل می‌دهد. سطح‌بندی مقصدهای گردشگری به عنوان یک راهبرد و استراتژی به منظور کاستن از عدم توازن‌های منطقه‌ای و سرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف پژهش حاضر بررسی وضعیت برخورداری شهرستان‌های استان ایلام به لحاظ شاخص‌های توسعه گردشگری می‌باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی می‌باشد و از لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آن شهرستان‌های استان ایلام می‌باشند. داده‌های مورد نیاز از سالنامه آماری استان ایلام جمع‌آوری شده است و با استفاده از مدل‌ SAW به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده این است که شهرستان ملکشاهی با میزان 70/0 تنها شهرستان نسبتاًبرخوردار و در رتبه اول، شهرستان‌های، مهران، دره‌شهر، چرداول، دهلران، سیروان، ایلام، آبدانان و ایوان نیمه‌برخوردار ‌و ‌ به ترتیب در رتبه‌های دوم تا نهم و شهرستان بدره با میزان 21/0 محروم و در رتبه آخر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of the cities of Ilam province in terms of tourism development indicators

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Jahani Dolatabad 1
  • chnour mohammadi 2
1 Associate Professor of History and Sociology, Faculty of Social Sciences, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabili, Iran
2 PhD student geography and urban planning, Mohaghegh Ardebili University
چکیده [English]

Tourist attractions play a decisive role in the potential position of tourism in each region. Countless factors play a role in the development of tourism, and the relationship and interaction between them shapes the development of tourism. The stratification of tourist destinations is used as a strategy to reduce regional and territorial imbalances. The purpose of this study is to investigate the status of the cities of Ilam province in terms of tourism development indicators. The research is practical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Its community is the cities of Ilam province. The required data was collected from the statistical yearbook of Ilam province and the data was analyzed using the SAW model. The results show that Malekshahi city is the only relatively efficient city with a rate of 0.70 and in the first place. the cities of Mehran, Darehshahr, Chardavel, Dehloran, Sirvan, Ilam, Abdanan and Ivan are semi-productive and respectively in The The second to ninth ranks and the city of Badra are deprived with a rate of 0.21 and are in the last rank.
Abstract
Introduction
Tourist attractions play a decisive role in the potential position of tourism in each region (Liu et al, 2012: 145). There are factors that lead tourists to tourist destinations (Castillo et al, 2011: 1085). Countless factors play a role in the development of tourism, the communication and interaction between them forms the development of tourism. The three factors in the development of tourism are tourists, the people of the region, and the characteristics of the destination, in other words, guests, hosts, and attractions are the three main factors in the development of tourism (Mohseni, 2009: 156). In recent years, tourism as a smoke-free industry has become a rich source of income in world trade and an important element in improving and adjusting the balance of trade and balance of payments of many countries. The significant and impressive growth of tourism in the last fifty years shows its great importance. economic and social is this phenomenon that plays an important role in the gross national product, the need to pay serious attention to the category of tourism, as a new phenomenon in the 21st century machine life, is very felt and the importance It is increasing day by day in the world. The importance of tourism in the present era is mostly dependent on its economic cycle, which has a high capability in the field of local and international economic dynamics (Aliai and Khazaei, 2017: 306). So that tourism is one of the biggest promising industries in the world with an accelerated growth in economic sectors, in order to increase the income of the local people (1 :‌.(‌Cerina et al, ‌2011 Planning the guidance and development of the infrastructure of the tourism industry as one of the very important sources of earning and creating employment, which has great social, cultural and environmental effects, is presented as a need, but the guidance of this process It is possible only with the scientific knowledge of the capabilities and bottlenecks in each region of the country (Maleki and Mudat, 2014: 49), Leveling of tourism destinations is used as a strategy to reduce regional and territorial imbalances. Stratification is, in fact, determining the necessary layers of an organization, which organizes units in similar levels according to the separation of quantitative scales (Khezri et al., 2013: 42). This research examines the status of the cities of Ilam province in terms of tourism development indicators.

Methodology
Research Methodology
The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Its statistical population is the cities of Ilam province (Ilam, Abdanan, Ivan, Badreh, Chardavel, Sirvan, Dareh Shahr, Dehloran, Malekshahi and Mehran). The required data has been collected from the statistical yearbook of Ilam province, which includes 10 indicators, Shannon's entropy method has been used to determine the weight of the indicators and to check the extent of the cities' enjoyment of the SAW model, and GIS software has been used to draw the maps.
The scope of the research study
According to the census of 2016, Ilam Province has a population of 580158 people and with 20106 square kilometers, it constitutes about 1.2% of the total area of the country. This province is located in the west of the Zagros mountain chain, between 32 degrees and 03 minutes to 34 degrees and 02 minutes north latitude from the equator and 45 degrees and 40 minutes to 48 degrees and 03 minutes east longitude from the Greenwich meridian in the west of the country. Ilam province is bordered by Khuzestan province from the south, Lorestan province from the east, Kermanshah province from the north, and from the west side, with 425 kilometers of common border it is with the country of Iraq.

Conclusion
Planning the guidance and development of the infrastructure of the tourism industry as one of the very important sources of earning and creating employment, which has great social, cultural and environmental effects, is presented as a need, but the guidance of this process It is possible only with the scientific knowledge of the capabilities and bottlenecks in each region of the country, the leveling of tourism destinations is used as a strategy to reduce regional and territorial imbalances. The purpose of this study is to investigate the status of the cities of Ilam province in terms of tourism development indicators. Its statistical population is 10 cities of Ilam province. The required data was collected from the statistical yearbook of Ilam province, which was analyzed using the SAW model. The results show that Malekshahi city with a rate of 0.70 is the only relatively efficient city, Mehran with a rate of 0.58, Dareh Shahr with a rate of 0.56, Chardavel with a rate of 0.43, Dehloran with a rate of 0.42, Sirvan with a rate of 0.34, Ilam with a rate of 0.33, Abdanan with a rate of 0.32 and Ivan with a rate of 0.31 are semi-privileged and Badra with a rate of 0.21. In the end, it is suggested in order; Deprived and semi-developed cities should be prioritized in planning for tourism development in terms of tourism development indicators.
Keyw‌ords
Index, "Tourism Development", "Cities of Ilam Province"

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index
  • "Tourism Development"
  • "Cities of Ilam Province"