انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف سوخت‌های فسیلی: مطالعه موردی ایران با استفاده از رویکرد ARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی،کرمانشاه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه

10.22034/jess.2023.392278.1998

چکیده

روند صعودی میزان انتشار دی‌اکسید کربن طی دهه‌های اخیر نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده مصرف سوخت‌های فسیلی به‌عنوان مهم‌ترین عامل انتشار دی‌اکسید کربن می‌باشد. هرچند در سال‌های مختلف باسیاست‌های اصلاح یارانه قیمتی برخی فرآورده‌های نفتی تلاش‌هایی هرچند ناچیز در جهت کنترل آن صورت گرفته اما نتایج حاصل از این سیاست‌ها موجب کنترل و یا کاهش انتشار کربن در کشور ایران نشده است. از مهم‌ترین سوخت‌های فسیلی می‌توان به نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و زغال‌سنگ اشاره کرد. مطالعه حاضر به بررسی نوع رابطه میان مصرف سوخت‌های فسیلی و میزان انتشار کربن دی‌اکسید کشور در بازه زمانی 2021-1980 با استفاده از رهیافت خود توضیح با وقفه‌های توزیعی(ARDL) می‌پردازد. از یافته‌های حاصل از برآورد مدل می‌توان این‌گونه استنباط کرد که پویایی‌های کوتاه‌مدت در ارتباط با روابط بلندمدت وجود دارد. تفسیر ضریب تصحیح خطا که معادل 72/0- است، نشان می‌دهد که ضرایب کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌صورت مستقیم به یکدیگر همگرا می‌شوند. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که افزایش یک‌درصدی مصرف فرآورده‌های نفتی، میزان انتشار دی‌اکسید کربن را در کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب 26/0% و 25/0% افزایش می‌دهد. سایر یافته‌های حاصل از مدل نشان می‌دهد یک درصد افزایش مصرف گاز طبیعی در کوتاه‌مدت و در بلندمدت به ترتیب اثراتی معادل 43/0% و 21/0% بر میزان انتشار دی‌اکسید کربن دارد. دیگر نتایج مدل حاکی از آن است که یک درصد افزایش مصرف زغال‌سنگ، میزان انتشار کربن را در کوتاه‌مدت به میزان 08/0% افزایش می‌دهد. به دلیل سهم بسیار ناچیز زغال‌سنگ در سبد مصرف انرژی کشور، مدل در بلندمدت اثر زغال‌سنگ بر میزان انتشار دی‌اکسید کربن را در نظر نمی‌گیرد. نتایج حاصل از مدل‌ ARDLنشان می‌دهد که مصرف فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی تأثیری معنادار و مثبتی بر تخریب محیط‌زیست چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CO2 Emission & Fossil Fuel Consumption: A Case Study of Iran with ARDL Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Hafezi 1
  • Shahram Fattahi 2
  • Neda Pourjamshidi 3
1 دانشگاه خوارزمی
2 Associate Professor, Department of Economics, Razi University, Kermanshah
3 Master Student of Economics, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

The serious condition of fossil fuel usage as the primary cause of carbon dioxide emissions is demonstrated by the rising trend of carbon dioxide emissions over the past few decades. Although efforts have been made to manage it over the years with the price subsidy reform policies of various petroleum products, Iran's carbon emissions have not been reduced or controlled as a result of these policies. Oil, natural gas, and coal are the three most significant fossil fuels. The current study uses the autoregressive distributed lags (ARDL) method to examine the sort of link between the nation's carbon dioxide emissions throughout the years 1980 to 2021. It is clear from the results of the model estimation that there are short-term dynamics associated with long-term associations. The short-term and long-term coefficients converge directly to one another, according to the interpretation of the error correction coefficient, which is equal to -0.72. Furthermore, according to the study's findings, a 1% rise in the consumption of petroleum products leads to 0.26% and 0.25% more carbon dioxide emissions over the short- and long-term, respectively. Additional model results demonstrate that a one percent increase in natural gas consumption has short-term and long-term effects on carbon dioxide emissions that are similar to 0.43% and 0.21%, respectively. According to other model results, a one percent increase in coal usage causes a 0.08% short-term rise in carbon emissions. The long-term model does not take into account the impact of coal on the amount of carbon dioxide emissions due to the very small share of coal in the country's energy consumption portfolio. The outcomes of the ARDL model demonstrate that the use of natural gas and petroleum products has a large and favorable impact on environmental degradation over the long and short terms. One of the largest global issues in recent decades has been the sharp increase in the emission of greenhouse gases, particularly CO2. The serious condition of fossil fuel usage as the primary cause of carbon dioxide emissions is demonstrated by the rising trend of carbon dioxide emissions over the past few decades. Although efforts have been made to manage it over the years with the price subsidy reform policies of various petroleum products, Iran's carbon emissions have not been reduced or controlled as a result of these policies. Oil, natural gas and coal are the three most significant fossil fuels. The current study uses the auto regressive distributed lags (ARDL) method to examine the sort of link between the nation's carbon dioxide emissions throughout the years 1980 to 2021. It is clear from the results of the model estimation that there are short-term dynamics associated with long-term associations. The short-term and long-term coefficients converge directly to one another, according to the interpretation of the error correction coefficient, which is equal to -0.72. Furthermore, according to the study's findings, a 1% rise in the consumption of petroleum products leads in 0.26% and 0.25% more carbon dioxide emissions over the short- and long-term, respectively. Additional model results demonstrate that a one percent increase in natural gas consumption has short-term and long-term effects on carbon dioxide emissions that are similar to 0.43% and 0.21%, respectively. According to other model results, a one percent increase in coal usage causes a 0.08% short-term rise in carbon emissions. The long-term model does not take into account the impact of coal on the amount of carbon dioxide emissions due to the very small share of coal in the country's energy consumption portfolio. The outcomes of the ARDL model demonstrate that use of natural gas and petroleum products has a large and favorable impact on environmental degradation over the long and short terms.One of the largest global issues in recent decades has been the sharp increase in the emission of greenhouse gases, particularly CO2. The serious condition of fossil fuel usage as the primary cause of carbon dioxide emissions is demonstrated by the rising trend of carbon dioxide emissions over the past few decades. Although efforts have been made to manage it over the years with the price subsidy reform policies of various petroleum products, Iran's carbon emissions have not been reduced or controlled as a result of these policies. Oil, natural gas and coal are the three most significant fossil fuels. The current study uses the auto regressive distributed lags (ARDL) method to examine the sort of link between the nation's carbon dioxide emissions throughout the years 1980 to 2021. It is clear from the results of the model estimation that there are short-term dynamics associated with long-term associations. The short-term and long-term coefficients converge directly to one another, according to the interpretation of the error correction coefficient, which is equal to -0.72. Furthermore, according to the study's findings, a 1% rise in the consumption of petroleum products leads in 0.26% and 0.25% more carbon dioxide emissions over the short- and long-term, respectively. Additional model results demonstrate that a one percent increase in natural gas consumption has short-term and long-term effects on carbon dioxide emissions that are similar to 0.43% and 0.21%, respectively. According to other model results, a one percent increase in coal usage causes a 0.08% short-term rise in carbon emissions. The long-term model does not take into account the impact of coal on the amount of carbon dioxide emissions due to the very small share of coal in the country's energy consumption portfolio. The outcomes of the ARDL model demonstrate that use of natural gas and petroleum products has a large and favorable impact on environmental degradation over the long and short terms.One of the largest global issues in recent decades has been the sharp increase in the emission of greenhouse gases, particularly CO2. The serious condition of fossil fuel usage as the primary cause of carbon dioxide emissions is demonstrated by the rising trend of carbon dioxide emissions over the past few decades. Although efforts have been made to manage it over the years with the price subsidy reform policies of various petroleum products, Iran's carbon emissions have not been reduced or controlled as a result of these policies. Oil, natural gas and coal are the three most significant fossil fuels. The current study uses the auto regressive distributed lags (ARDL) method to examine the sort of link between the nation's carbon dioxide emissions throughout the years 1980 to 2021. It is clear from the results of the model estimation that there are short-term dynamics associated with long-term associations. The short-term and long-term coefficients converge directly to one another, according to the interpretation of the error correction coefficient, which is equal to -0.72. Furthermore, according to the study's findings, a 1% rise in the consumption of petroleum products leads in 0.26% and 0.25% more carbon dioxide emissions over the short- and long-term, respectively. Additional model results demonstrate that a one percent increase in natural gas consumption has short-term and long-term effects on carbon dioxide emissions that are similar to 0.43% and 0.21%, respectively. According to other model results, a one percent increase in coal usage causes a 0.08% short-term rise in carbon emissions. The long-term model does not take into account the impact of coal on the amount of carbon dioxide emissions due to the very small share of coal in the country's energy consumption portfolio. The outcomes of the ARDL model demonstrate that the use of natural gas and petroleum products has a large and favorable impact on environmental degradation over the long and short terms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Carbon Emission"
  • "Fossil Fuel Consumption"
  • "ARDL Model"
  • "Natural Gas Consumption"