توسعه راهبردهای عملیات مناسب کشاورزی (گپ جهانی) در استان لرستان با مدل ترکیبی SWOT-AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و ارتباطات روستایی، دانشگاه زنجان.

10.22034/jess.2023.388415.1984

چکیده

این پژوهش با هدف کلی توسعه راهبردهای عملیات مناسب کشاورزی در استان لرستان انجام شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده مطالعات تحلیلی و ادبیات موضوع نقاط چهارگانه SWOT یعنی قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شد و با استفاده از تکنیک AHP اولویت‏بندی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان آگاه به موضوع در سازمان‏های ذیربط شامل جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی، محیط‌زیست، دانشگاه و خبرگان موضوع در استان لرستان بودند. روش نمونه‏گیری مطالعه مطابق با اصول تحقیقات راهبردی از طریق نمونه‏گیری هدفمند بود که در نهایت 26 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‏ها در قالب تکنیک SWOT-AHP با استفاده از نرم‏افزار Expert Choice انجام شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که در ارزیابی معیارها، نقاط تهدید، ضعف، قوت و فرصت اولویت‏های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند که وزن‏های بدست آمده از برآیند این نقاط نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره‏آمیز بر فضای مفید است. علاوه بر این در اولویت‏بندی نواحی استراتژیک نتایج نشان داد که به ترتیب شامل راهبرد WT یعنی راهبرد دفاعی (حداقل – حداقل)، راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی (حداکثر – حداقل)، WO یعنی راهبرد انطباقی (راهبرد حداقل – حداکثر) در نهایت آخرین راهبرد بر محور SO یعنی راهبرد تهاجمی (حداکثر – حداکثر) است. به طور کلی نتایج این پژوهش می‏تواند بینش‏های جدیدی برای سیاست‏گذاران حوزه کشاورزی و محیط زیست را فراهم کند زیرا یک برنامه‏ استراتژیک در زمینه توسعه عملیات مناسب کشاورزی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of good agricultural practice strategies in Lorestan province with the combined SWOT-AHP model

نویسندگان [English]

  • Moslem Savari 1
  • نقی بیرانوند Bayranvand 2
1 Extension
2 PhD Student, Department of Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Good agricultural practice (GAP) is a certification system for agriculture, specifying procedures (and attendant documentation) that must be implemented to create food for consumers or further processing that is safe and wholesome, using sustainable methods. While there are numerous competing definitions of what methods constitute good agricultural practice, there are several broadly accepted schemes that producers can adhere too. The Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) uses good agricultural practice as a collection of principles applying to on-farm production and post-production processes, resulting in safe and healthy food and non-food agricultural products, while taking into account economical, social and environmental sustainability. Introduction of GAP is particularly desirable when there is chronic overuse and misuse of agricultural pesticides. Governments seek to reduce the use of pesticides by promoting alternative methods of pest management, while at the same time ensuring a steady production of safe and wholesome food.
Methodology
This research was carried out with the general aim of developing Good agricultural practice strategies in Lorestan province. In this research, using analytical studies and literature, the four points of SWOT i.e. strength, weakness, opportunity and threat were identified and prioritized using AHP technique. The statistical population of the research included experts and specialists knowledgeable about the subject in relevant organizations, including agricultural jihad, agricultural research center, environment, university and subject experts in Lorestan province. The sampling method of the study was in accordance with the principles of strategic research through targeted sampling, and finally 26 people were selected for the study. Data analysis was done in the form of SWOT-AHP technique using Expert Choice software.

Results and Discussion
The findings of the research showed that in the evaluation of the criteria, the points of threat, weakness, strength and opportunity were assigned the first to fourth priorities, and the weights obtained from the results of these points indicate the dominance of the risky environment over the useful. In addition, in the prioritization of strategic areas, the results showed that WT strategy means defensive strategy (minimum-minimum), ST strategy means contingent strategy (maximum-minimum), WO means adaptive strategy (minimum-maximum strategy) and finally The last strategy based on the SO axis is the aggressive strategy (maximum - maximum).
Conclusion
In general, the results of this research can provide new insights for policy makers in the field of agriculture and environment because a strategic plan has been developed in the field of developing appropriate agricultural operations.
Keywords
"Good agricultural practice", "agricultural sector", "sustainable development", "environmental protection", "SWOT-AHP"
Extended Abstract
Introduction
Good agricultural practice (GAP) is a certification system for agriculture, specifying procedures (and attendant documentation) that must be implemented to create food for consumers or further processing that is safe and wholesome, using sustainable methods. While there are numerous competing definitions of what methods constitute good agricultural practice, there are several broadly accepted schemes that producers can adhere too. The Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) uses good agricultural practice as a collection of principles applying to on-farm production and post-production processes, resulting in safe and healthy food and non-food agricultural products, while taking into account economical, social and environmental sustainability. Introduction of GAP is particularly desirable when there is chronic overuse and misuse of agricultural pesticides. Governments seek to reduce the use of pesticides by promoting alternative methods of pest management, while at the same time ensuring a steady production of safe and wholesome food.
Methodology
This research was carried out with the general aim of developing Good agricultural practice strategies in Lorestan province. In this research, using analytical studies and literature, the four points of SWOT i.e. strength, weakness, opportunity and threat were identified and prioritized using AHP technique. The statistical population of the research included experts and specialists knowledgeable about the subject in relevant organizations, including agricultural jihad, agricultural research center, environment, university and subject experts in Lorestan province. The sampling method of the study was in accordance with the principles of strategic research through targeted sampling, and finally 26 people were selected for the study. Data analysis was done in the form of SWOT-AHP technique using Expert Choice software.

Results and Discussion
The findings of the research showed that in the evaluation of the criteria, the points of threat, weakness, strength and opportunity were assigned the first to fourth priorities, and the weights obtained from the results of these points indicate the dominance of the risky environment over the useful. In addition, in the prioritization of strategic areas, the results showed that WT strategy means defensive strategy (minimum-minimum), ST strategy means contingent strategy (maximum-minimum), WO means adaptive strategy (minimum-maximum strategy) and finally The last strategy based on the SO axis is the aggressive strategy (maximum - maximum).
Conclusion
In general, the results of this research can provide new insights for policy makers in the field of agriculture and environment because a strategic plan has been developed in the field of developing appropriate agricultural operations.
Keywords
"Good agricultural practice", "agricultural sector", "sustainable development", "environmental protection", "SWOT-AHP"

Extended Abstract
Introduction
Good agricultural practice (GAP) is a certification system for agriculture, specifying procedures (and attendant documentation) that must be implemented to create food for consumers or further processing that is safe and wholesome, using sustainable methods. While there are numerous competing definitions of what methods constitute good agricultural practice, there are several broadly accepted schemes that producers can adhere too. The Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) uses good agricultural practice as a collection of principles applying to on-farm production and post-production processes, resulting in safe and healthy food and non-food agricultural products, while taking into account economical, social and environmental sustainability. Introduction of GAP is particularly desirable when there is chronic overuse and misuse of agricultural pesticides. Governments seek to reduce the use of pesticides by promoting alternative methods of pest management, while at the same time ensuring a steady production of safe and wholesome food.
Methodology
This research was carried out with the general aim of developing Good agricultural practice strategies in Lorestan province. In this research, using analytical studies and literature, the four points of SWOT i.e. strength, weakness, opportunity and threat were identified and prioritized using AHP technique. The statistical population of the research included experts and specialists knowledgeable about the subject in relevant organizations, including agricultural jihad, agricultural research center, environment, university and subject experts in Lorestan province. The sampling method of the study was in accordance with the principles of strategic research through targeted sampling, and finally 26 people were selected for the study. Data analysis was done in the form of SWOT-AHP technique using Expert Choice software.

Results and Discussion
The findings of the research showed that in the evaluation of the criteria, the points of threat, weakness, strength and opportunity were assigned the first to fourth priorities, and the weights obtained from the results of these points indicate the dominance of the risky environment over the useful. In addition, in the prioritization of strategic areas, the results showed that WT strategy means defensive strategy (minimum-minimum), ST strategy means contingent strategy (maximum-minimum), WO means adaptive strategy (minimum-maximum strategy) and finally The last strategy based on the SO axis is the aggressive strategy (maximum - maximum).
Conclusion
In general, the results of this research can provide new insights for policy makers in the field of agriculture and environment because a strategic plan has been developed in the field of developing appropriate agricultural operations.
Keywords
"Good agricultural practice", "agricultural sector", "sustainable development", "environmental protection", "SWOT-AHP"

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good agricultural practice"
  • "agricultural sector"
  • "sustainable development"
  • "environmental protection"
  • "SWOT-AHP"