دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، بهمن 1402 
طبقه بندی سه رقم بذر ذرت با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

صفحه 7295-7304

10.22034/jess.2022.318510.1694

منصور راسخ؛ فریبا علی محمدی سراب؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ ولی رسولی شربیانی؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ حامد کرمی


شاخص‌های برآورد و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک

صفحه 7499-7516

10.22034/jess.2022.352768.1830

محمد پورالخاص نوکنده یی؛ ویدا امان جهانی؛ زینب حزباوی؛ رئوف مصطفی زاده


برآورد خسارات اقتصادی اثرات گردوغبار بر ذی‏نفعان تالاب هامون

صفحه 7541-7556

10.22034/jess.2023.379822.1946

مجتبی داورپناه؛ محمود احمدپور برازجانی؛ مجید شهریاری؛ زهرا غفاری مقدم؛ سمیه میرشکاری